Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №147 / 14.8.2015 г.                                                

Гр.Карнобат

 

   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Карнобатският районен съд,  граждански състав

На четиринадесети август две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                  Председател : Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова частно гражданско дело № 604 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба от Б.Б.Х., с ЕГН ********** — майка и законен представител на Д.А.Х., с ЕГН ********** ***. Твърди се, че молителката и малолетното дете са наследници на А.Д.Х., починал на 12.04.2015г. По време на брака си  придобили лек автомобил марка "ОПЕЛ ЗАФИРА" с рег. А 5096 МА, с номер на рама WOLOTGF75Y2158534, двигател X20DTL17601784.

 Молителката твърди, че тя не е правоспособен водач, а детето Д. е малолетно. Същите имат нужда от парични средства за покриване на ежедневни нужди, както и за обучение на детето. Предвид изложеното е направено искане съдът да разреши продажбата на притежаваните от тях идеални части.

Съдът, като се запозна с молбата и приложените към нея доказателства и съобрази закона, намира следното :

С разпоредбата на  чл.130, ал.3 от СК законодателят предвижда и задължава съда да даде разрешение за разпореждане с движими вещи чрез формална сделка, собственост на ненавършилите пълнолетие деца, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. В настоящият случай по мнение на съда е налице очевидна полза, т.к. средствата от разпоредителната сделка ще бъдат използвани за неговата издръжка и обучение.

Поради изложените по-горе мотиви съдът намира молбата за разрешаване извършването на описаната отчуждителна сделка за основателна, поради което същата следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното и на основание чл.130 от СК Карнобатският районен съд

                                              Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА извършването на разпоредителна сделка, чрез която Б.Б.Х., с ЕГН ********** — майка и законен представител на Д.А.Х., с ЕГН ********** *** да продаде притежаваните от Д.А.Х., с ЕГН **********  идеални части от лек автомобил "ОПЕЛ ЗАФИРА", с рег. N А 5096 МА, с идентификационен код W0L0TGF75Y2158534, двигател X20DTL17601784.

Решението е окончателно.

                                                                                 

                                                                                  Районен съдия: