П Р О Т О К О Л

 

5.8.2015 година                                                  град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На пети август две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

Секретар …………………...  В.Х............................................

Прокурор..............................Л.К..........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА….......

Наказателно общ характер дело номер  267  по описа за 2015 година.

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът К..

Обвиняемият Р.Ж.Р., редовно призован,  се явява лично и с адв.П.- упълномощен по делото.

ПРОКУРОРЪТ К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.Ж.Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемият:

Р.Ж.Р. , ЕГН **********, ***.

АДВ.П.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ. Р.Ж.Р.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ К.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. П.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВ. Р.Ж.Р.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         Л.К. - прокурор при Районна прокуратура - Карнобат

ОБВИНЯЕМ:

Р.Ж.Р. , ЕГН **********, ***.

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. П.Х.П., ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***, упълномощена с пълномощно, приложено по делото.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Р.Ж.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, вр. чл. 2, т. 2 от ЗАДС и вр.чл. 28, ал. 1  и § 1, т. 4 от ЗТТИ, а именно: На 01. 06. 2015 г. в дома му в село Венец, община Карнобат, продал и държал акцизни стоки - тютюн (§ 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн.ДВ бр.101 от 30 Ноември 1993 г., посл. изм. бр.14 от 20.02.2015 г.): т. 4 „Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн; б.д) тютюн за лула – нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула; ), а именно – продал тютюн в насипно състояние с нетно тегло 1141,71 грама, на стойност 228,34 лева и държал тютюн в насипно състояние с нетно тегло 3944,36 грама, на стойност 788,87 лева с общо нетно тегло на тютюна 5086,070 грама, обща пазарна стойност по продажни цени на тютюна – 1017,21 лева (хиляда и седемнадесет лева и двадесет и една стотинки) без бандерол, когато такъв се изисква по закон  - чл. 2, т. 2 от ЗАДС  и чл. 28, ал. 1  от Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн. ДВ бр.101 от 30.11.1993 г., посл.изм. бр. 14 от 20.02.2015 г.), като деянието не представлява маловажен случай.  

2. Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление по чл. 234, ал. 1, пр.1 и пр.2  от НК на обвиняемия Р.Ж.Р. се определя  наказание при условията на чл. чл. 55, ал.1, т. 1  от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.

На основание чл.55, ал.3 от НК на Р.Ж.Р. не се налага кумулативно предвиденото наказание „глоба”.

4. На основание чл. 234, ал. 3, вр. чл. 53 ал. 2 буква ”а” от НК веществените доказателства -  тютюн с общо нето тегло 5071,070 се отнемат в полза на държавата /нетното тегло  на  количеството на тютюна е изчислено след извършване на химическия анализ на общото количество  5086.070 грама, тъй като за изготвянето на химическата експертиза са  изразходвани 15 грама /.

5. Разходите по делото в размер на 93.27 лева ( 30 лв. за съдебно-оценителна експертиза и 63.27 лв. за химическа експертиза), ще бъдат изплатени от обвиняемия Р.Ж.Р. в 14 – дневен срок по сметката на по сметка на ОДМВР – Бургас.

6. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

                         С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Л.К.:

                                                                 _________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

 адв.П.:  _____________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Р.Ж.Р.:

 

                                                                        ____________________

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият Р.Ж.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, вр. чл. 2, т. 2 от ЗАДС и вр.чл. 28, ал. 1  и § 1, т. 4 от ЗТТИ, а именно: На 01. 06. 2015 г. в дома му в село Венец, община Карнобат, продал и държал акцизни стоки - тютюн (§ 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн.ДВ бр.101 от 30 Ноември 1993 г., посл. изм. бр.14 от 20.02.2015 г.): т. 4 „Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн; б.д) тютюн за лула – нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула; ), а именно – продал тютюн в насипно състояние с нетно тегло 1141,71 грама, на стойност 228,34 лева и държал тютюн в насипно състояние с нетно тегло 3944,36 грама, на стойност 788,87 лева с общо нетно тегло на тютюна 5086,070 грама, обща пазарна стойност по продажни цени на тютюна – 1017,21 лева (хиляда и седемнадесет лева и двадесет и една стотинки) без бандерол, когато такъв се изисква по закон  - чл. 2, т. 2 от ЗАДС  и чл. 28, ал. 1  от Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн. ДВ бр.101 от 30.11.1993 г., посл.изм. бр. 14 от 20.02.2015 г.), като деянието не представлява маловажен случай.  

2. Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление по чл. 234, ал. 1, пр.1 и пр.2  от НК на обвиняемия Р.Ж.Р. се определя  наказание при условията на чл. чл. 55, ал.1, т. 1  от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (три) години.

На основание чл.55, ал.3 от НК на Р.Ж.Р. не се налага кумулативно предвиденото наказание „глоба”.

4. На основание чл. 234, ал. 3, вр. чл. 53 ал. 2 буква ”а” от НК веществените доказателства -  тютюн с общо нето тегло 5071,070 се отнемат в полза на държавата /нетното тегло  на  количеството на тютюна е изчислено след извършване на химическия анализ на общото количество  5086.070 грама, тъй като за изготвянето на химическата експертиза са  изразходвани 15 грама /.

5. Разходите по делото в размер на 93.27 лева ( 30 лв. за съдебно-оценителна експертиза и 63.27 лв. за химическа експертиза), ще бъдат изплатени от обвиняемия Р.Ж.Р. в 14 – дневен срок по сметката на по сметка на ОДМВР – Бургас.

6. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

ОСЪЖДА Р.Ж.Р., ЕГН **********,***  да заплати   сумата   93.27 лв./деветдесет и три лева и двадесет и седем стотинки/ - разноски по делото, която сума да се приведе по сметка на  OД МВР Бургас, както и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

   НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.234, ал.3 от НК, отнема в полза на държавата  тютюн с общо нето тегло 5086.070 грама.

 

                  

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 267/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.20 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

              

  СЕКРЕТАР: