Р Е Ш Е Н И Е 104/5.8.2015г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                               НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тридесети юли                                                        две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                                      Районен съдия: Мариела Иванова

Секретар: Д.Е.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №236 по описа на съда за 2015година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Х.М.Ш. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление 15-0282-000074 от 11.03.2015г. на началника на РУМВР Карнобат, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 150 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв, а за нарушение по чл. 100,ал.1,т.2 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. По съображения подробно изложени в жалбата се иска отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбата се поддържа.

Ответната страна не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

 Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.03.2015г.св.Златка Водева предоставила управлението на притежавания от нея трактор на Михаил Ш.-баща на Х.Ш. да изхвърлят насъбрана тор с изрично указание да не минават през селото. С него били още св.Стоянова, жалбоподателя и неговия брат. Въпреки предупреждението Ш. ***, където закъсал. Св.Р. и св.И. видели преминаването на трактора с торта и уведомили кмета на селото, който пък от своя страна уведомил РУП Карнобат.

Изложената фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото и свидетелските  показания на Л.М., Галя Стоянова и Златка Водева, които съдът цени като непротиворечиви.

От правна страна съдът приема следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той е удостоверил с подписа си.

Независимо от горното издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като вмененото с него административно нарушение по чл. 150 ЗДвП не се доказа от събраните по делото доказателства. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 189,ал.2 ЗДвП актът за установяване на административно нарушение има законна доказателствена сила до доказване на  противното. Констатациите в акта се  потвърждават от показанията на свидетеля П.И.. Тези констатации обаче са в противовес с показанията на свидетелите Галя Стоянова и Златка Водева, които твърдят категорично, че тракторът не е управляван от жалбоподателя. Налице са показания на двама свидетели, които твърдят коренно противоположни обстоятелства, касаещи съставомерността на извършеното деяние. Нещо повече- св. Ч.Р., който е един от двамата очевидци, чиито показания са послужили за издаване на наказателно постановление, посочва, че не познава нарушителя и не го знае по име. Но по инициатива на кмета свидетелствал в полицията, където му прочели акта и той не свързал името в акта с лицето, срещу което свидетелства,т.е. показанията на св.Р. не могат да послужат за доказателство относно твърдението за управление на МПС от страна на жалбоподателя.

От гореизложеното следва правния извод, че извършването на административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП от жалбоподателя  Ш. не е доказано по безспорен и категоричен начин, така както изисква законът. В административнонаказателното производство доказателствената тежест лежи върху административнонаказващият орган, който трябва да докаже несъмнено, че е извършено нарушението, в което е обвинен нарушителя. След като в хода на административнонаказателното производство не са събрани безспорни и категорични доказателства за виновното извършване на нарушение от страна на Ш., издаденото срещу него наказателно постановление по този текст следва да се отмени като противоречащо на материалния закон.

Досежно нарушението по 100, ал.1, т.2 ЗДвП наказателното постановление също следва да се отмени като недоказано. Това е така, тъй като от съставените АУАН и НП става ясно, че нарушението е извършено на 03.03.2015г. От разпита на св.М., както и от приложените по делото докладни записки  става ясно, че на тази дата проверка от правоимащо лице на жалбоподателя Ш. не е извършвана.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 15-0282-000074 от 11.03.2015г. на началника на РУМВР Карнобат, с което на Х.М.Ш. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 150 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв, а за нарушение по чл. 100,ал.1,т.2 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв.

 Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                                 

 

 

Районен съдия :