РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 215/2015

По ЗД по пътищата

Д.Н.К.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 4.8.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0282-000112 от 24.04.2015г. на началник РУП-Карнобат, с коeто на Д.Н.К. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183, ал.4,т.7 ЗДвП му е наложено административно наказание обществено порицание. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 25.8.2015г.