РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 518/2015

Развод по взаимно съгласие

М.Й.Р.,
Д.Д.Р.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 3.8.2015г.
В законна сила от 3.8.2015г.