РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1078/2014

Облигационни искове

Я.Б.С.

Т.Б.Б.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 31.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Б.С., ЕГН **********,***, против Т.Б.Б., ЕГН *********,***, с правно основание по чл.79, ал.1 във вр. чл.284, ал.2 от ЗЗД за сумата от 4562,65 лв., представляваща половината от продажната цена на 1.Нива от 5.000 декара, четвърта категория, съставляваа имот № 010113, по картата за възстановена собственост на село Мъдрино, ЕКАТТЕ 49549, Община Карнобат, месщтностСаръмеша/Комсала”, при граници № 010114, № 000040, № 010112, № 010024; 2.Нива 15.001 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 096022 по картата за възстановена собственост на село Русокастро, ЕКАТТЕ 63478, Община Камено, местност „Малев мост” при граници: № 096023, № 000120, № 096070, № 096035, № 096910; 3.Нива от 15.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 088021 по картата на възстановена собственост на село Русоканстро, ЕКАТТЕ 63478, Община Камено, местност „Мирине Чатърлъци” при граници : № 088039, № 088013, № 088020, № 088029, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Б.С., ЕГН **********,***, против Т.Б.Б., ЕГН *********,***, с правно основание по чл.86 ЗЗД за сумата от 4562,65 лв, като неоснователен. ОСЪЖДА Я.Б.С., ЕГН **********,***, за заплати на Т.Б.Б., ЕГН *********,***, направените по делото разноски в размер на 600 лева.

2

АНД No 224/2015

По ЗГ и ЗЛОД

М.Ю.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 31.7.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 19.8.2015г.

3

АНД No 258/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ

С.И.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 31.7.2015г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.И.Д., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 343, ал.1 б.”б „ пр. второ във вр. чл.242, ал.1 от НК, за това, че на 15.10.2009 г. на Главен път І – 6, село Венец– град Карнобат, километър 434, община Карнобат, Бургаска област при управление на моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Пежо 605” с рег. ***, в нарушение на правилата за движение по пътищата, а именно: „чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗДвП : „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване…”;чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗДвП: „Водач, който изпреварва, е длъжен: ...когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея”; чл. 43, т. 1 и т. 4 от ЗДвП: „Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:т.1-„когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя… е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение” и т. 4-„при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента.” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на П.В.Г. ЕГН ********** ***, изразяваща се в счупване на ос хаматум на дясна китка, представляващо трайно затруднение движението на дясна ръка за срок от около 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС. ЛИШАВА на основание чл.78а, ал.4, във вр. с чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия С.И.Д., ЕГН ********** *** от право да управлява МПС за срок от осем месеца. ОСЪЖДА С.И.Д., ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 374.00 /триста седемдесет и четири/ лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи.
С.И.Д.
Мотиви от 31.7.2015г.
В законна сила от 19.8.2015г.

4

АНД No 258/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ

С.И.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 31.7.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия С.И.Д., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по ДП № 07- 114/2010 г. на РУП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.