РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 713/2013

Вещни искове

Т.С.М.

Ж.М.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 30.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.С.М., ЕГН ********** *** против Ж.М.М. ЕГН **********,*** иск в правно основание чл. 31,ал.2 ЗС да се осъди ответника да заплати на ищцата сумата от 1120 лв., представляваща обезщетение за ползване на недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, на ул. на ул. Петко Напетов № 11, за периода от 03.05.2012 година до 27.08.2013 година, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Ж.М.М. ЕГН **********,*** да заплати на Т.С.М., ЕГН ********** *** сумата от 2 500 лв. представляваща 1 / 2 част от дължимия наем за недвижим имот, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски” № 10 за периода от 01.01.2012 година до 27.08.2013 година, ведно със законната лихва върху главницата начиная от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и сума в размер на 217.63 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 01.01.2012 година до 27.08.2013г. ОСЪЖДА Ж.М.М. ЕГН **********,*** да заплати на Т.С.М., ЕГН ********** *** сумата от 640лв., представляваща обезщетение за ползване лек автомобил –„Рено Меган” с рег. № А 06 74” КХ за периода от 03.05.2012 година до 27.08.2013 година, ведно със законната лихва върху същата сума от завеждането на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Ж.М.М. ЕГН **********,*** да заплати на Т.С.М., ЕГН ********** *** сумата от 1000лв., представляваща 1 / 2 част от дължимия наем за недвижим имот, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски” № 10 за периода от месец 09.2013 г. до месец декември 2013г., ведно със законната лихва от входиране на исковата молба в съда до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковата претенция за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер. ОСЪЖДА Ж.М.М. ЕГН **********,*** да заплати на Т.С.М., ЕГН ********** *** сумата от 720лв. представляваща обезщетение за ползване лек автомобил –„Рено Меган” с рег. № А 06 74” КХ за периода от 28.08.2013 година до 27.02.2015г., ведно със законната лихва върху същата сума от завеждането на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Ж.М.М. ЕГН **********,*** да заплати на Т.С.М., ЕГН ********** *** сумата от 1270.63лв. съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Т.С.М., ЕГН ********** *** да заплати на Ж.М.М. ЕГН **********,*** сумата от 159.11лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

АНД No 222/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Т.С.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 30.7.2015г.
НП-отменено

3

АНД No 235/2015

Административни дела

Х.М.Ш.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 30.7.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 19.8.2015г.

4

НОХД No 263/2015

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.И.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ, на основание 249, ал.2, във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК, съдебното производство по НОХД № 263/2015 г. по описа на Районен съд Карнобат и ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - град Карнобат, за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила, подробно описани в обстоятелствената част на настоящото разпореждане. Настоящото разпореждане подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.