РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 539/2015

Съдебни поръчки

 

Т.К.К.,
Т.К.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 29.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 539/2015 г. по описа на Районен съд – Карнобат. ДА СЕ ИЗПРАТИ на делегиращия Софийски градски съд екземпляр от протокола от днешното съдебно заседание, за прилагането му към гр.д. № 8666/2014 година по описа на СГС, І гражданско отделение, 11 състав, предвид извършените процесуални действия по разпит на свидетелите.
В законна сила от 29.7.2015г.