РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 158/2015

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ"Й.П."

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 472 от 02.09.2014 год. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ „Йорданка Паунова” с ЕИК ***, представлявано от Й.Л.П., ЕГН: **********, със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ.Сунгурларе ул.”Първи май”№ **, е наложена имуществена санкция в размер на 500(петстотин) лева за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и чл.118, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.

2

АНД No 159/2015

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ"Й.П."

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 473 от 02.09.2014 год. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ „Йорданка Паунова” с ЕИК ***, представлявано от Й.Л.П., ЕГН: **********, със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ.Сунгурларе ул.”Първи май”№ **, е наложена имуществена санкция в размер на 500(петстотин) лева за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и чл.118, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.

3

АНД No 166/2015

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ"Й.П."

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 549 от 15.09.2014 год. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ „Йорданка Паунова” с ЕИК ***, представлявано от Й.Л.П., ЕГН: **********, със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ.Сунгурларе ул.”Първи май” № **, е наложена имуществена санкция в размер на 500(петстотин) лева за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и чл.118, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.