РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1121/2014

Облигационни искове

П.Х.П.

В.В.Н.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 22.7.2015г.

2

АНД No 192/2015

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Й.И.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 22.7.2015г.
А.Й.И.
ПРИЗНАВА А.Й.И. за ВИНОВЕН в това, че управлявал :MПС – без поставена регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.