РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 157/2015

Облигационни искове

Г.Ш.А.

Л.Р.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.7.2015г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Ш.А., с ЕГН **********,*** против Л.Р.Б., ЕГН **********,*** искове с правно основание чл. 45 ЗЗД да се осъди ответника да й заплати сумата от 500 лева – обезщетение за причинените й имуществени вреди, както и сумата от 300 лева- обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на увреждането- 19.01.2014г. до окончателното изплащане на сумите. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Г.Ш.А., с ЕГН **********,*** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.