Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 87 / 13.7.2015г. год.                       град Карнобат      

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На трети юни  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: В.Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 107 по описа на съда за 2015 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на Ж.В.С., ЕГН **********,***,  представляван от адв.Т.Д.,***, срещу Наказателно постановление № 07-3/2015 от 12.02.2015 год. на Началника на РУП- Карнобат, с което на жалбоподателя на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия(ЗОБВВПИ)  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 5, ал.2 б.А от ЗОБВВПИ.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на цитираното наказателно постановление и се моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован не се явява, за него се явява адв.Д., който поддържа твърденията за незаконосъбразност на НП.  

Ответникът по жалбата, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани бяха П.В.И.-актосъставител и Ж.Ж.Ж.-свидетел на съставянето на АУАН.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е притежавал разрешение № 387/22.10.2009г. за съхранение на огнестрелно оръжие Макаров 9х18 № КТ 20127 и 45 бр. боеприпаси. Разрешението, издадено на жалбоподателя е било със срок до 31.12.2014г.  Преди изтичане срока на разрешението, жалбоподателят е бил уведомен писмено от Началника на РУП-Карнобат, с писмо рег.№ 5855/02.10.2014г., че срокът на разрешението му за съхранение на оръжие изтича на 31.12.2014г., поради което следва да предприеме, в едномесечен срок, преди изтичане на разрешението действия за презаверка на същото или за предаване на оръжието в РУП-Карнобат. Жалбоподателят не предприел действия преди 31.12.2014г. да предаде оръжието си или да презавери разрешението за неговото съхраняване.

На 15.01.2015г. жалбоподателят С. се явил в РУП-Карнобат и предал оръжието си. Тъй като оръжието е предадено след срока на разрешението за съхранение, на същата дата -15.01.2015г. срещу жалбоподателя бил състав акт за установяване на административно нарушение(АУАН) № 07-3/2015, за това че до 15.01.2015г. съхранява законно притежавания си пистолет „Макаров” кал.9х18№ КТ 201272 с изтекъл срок на издаденото му разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси от 31.12.2014г.- нарушение на чл.5, ал.2, т.1 б.”А” от ЗОБВВПИ.

Въз основа на АУАН, на 12.02.2015г., наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление № 07-3/2015г., в което нарушението е описано и квалифицирано по аналогичен начин както в АУАН-а, като на основание чл.212 от ЗОБВВПИ на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 500 лв.

При така установената по делото фактическа обстановка и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер, като същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление. В конкретния казус, съдът констатира, че както в АУАН-а, така и в НП не е посочено мястото на  осъществяване на нарушението, а именно мястото на съхранение на огнестрелното оръжие.

Предвид изложеното са нарушени императивните разпоредби на ЗАНН във връзка с издаването на АУАН и НП. Съгласно чл. 42, т. 3 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение трябва да съдържа освен датата на нарушението и мястото на неговото извършване, което е въздигнато от закона в задължителен реквизит. При издаването на НП наказващият орган е нарушил императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, съобразно която, също следва да е посочено мястото, където е извършено нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В настоящия случай липсата на посочване на мястото на нарушението се явява съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до отмяна на наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-3/2015г. от 12.02.2015г. на Началника на РУП- Карнобат, с което на Ж.В.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.212 от ЗОБВВПИ  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 5, ал.2 б.А от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

 

СЪДИЯ :