Р Е Ш Е Н И Е

№ 89 / 13.7.2015 г.                               гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                             І наказателен състав

На пети юни две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                          

                                   Районен съдия: Татяна Станчева

Секретар: Д.Е.

като разгледа докладваното от съдия Станчева НАХдело. №71 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от „Лъки” ООД с ЕИК 102044199 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. ”Слав Мерджанов” №12, представлявано от управителя Т.Г.С. против Наказателно постановление №4092 от 10.02.2014г. на Заместник-министър на културата на Р.България, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, пр.3 ЗАПСП на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. В жалбата се излагат съображения за незаконосъбразност на посоченото наказателно постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник, който поддържа жалбата.

Ответната страна по жалбата в съдебно заседание се представлява от упълномощен юрисконсулт, който застъпва становище, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 20.09.2013г. е извършена проверка на „Лъки” ООД от свидетелите П.А. и Богомил Джидров-служители в Министерство на културата. Проверката е извършена във връзка със спазването на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) на телевизионните програми, препредавани от дружеството-жалбоподател. Проверката е извършена в главната станция и офис-каса на дружеството, находящи се в гр.Карнобат, ул.”Кооперативна”№2, в присъствието на на св. Георги С.-офис мениджър в „Лъки” ООД. В главната станция свидетелите А. и А. намират телевизионен приемник, закачен на стената, марка „Самсунг“ в работен режим. Телевизорът е свързан с електронно съобщителната мрежа на дружеството чрез коаксиален кабел и на него свидетелите установяват програмите, предавани от дружеството чрез аналогов сигнал. В офис-касата, прилежаща към главната станция,  установяват телевизионен приемник марка „Голд Стар“ с включен към него цифров приемник тип Сет Топ Бокс марка „Нета“, чрез който  се получава цифровия сигнал. На този телевизор свидетелите проверяват програмите, препредавани чрез цифров сигнал от дружеството. С дистанционното управление свидетелите включват на екрана на телевизора един по един телевизионните канали, като изчакват да се покаже логото на канала.Една от установените програми е SUPER RTL.

За извършената проверка свидетелите e съставeн констативен протокол от същата дата, в който са описани всички препредавани програми, към протокола е приложин касов бон, който е издаден от св.С. и чрез са установено данните на „Лъки“ ООД.

В констативния протокол е дадено предписание управителят на фирмата да се яви в Министерство на културата, за да представи съответните договори с правоносителите, даващи му право да препредава на територията на Карнобат съответните телевизионни програми.  Копие от констативния протокол е предадено на св. Георги С. с указания да бъде предоставено на управителя на дружеството, за да се запознае с извършената проверка и констатациите от нея.

С писмо от 26.09.2013г.(л.д.33) св.А. е изискала информация от представител на Брайков Медиа” ООД  относно отстъпени на дружетсвото –жалбоподател към 20.09.2013г. права за препредаване по кабел на телевизионната програма SUPER RTL за територията на Карнобат. С писмо от 10.10.2013г. правоносителят е отговарил, че към тази дата дружеството няма отстъпено право.

 На посочената в констативния протокол дата управител на дружеството не се явява, поради което св.А. изпраща нова покана за явяване в Министерство на културата на 15.11.2013г. за съставяне на АУАН. Съобщението до дружеството се връща с отбелязване, че получателят отсъства.

 На новата дата не се явява нито един от двамата представители или упълномощено от тях лице, поради което на основание чл. 40,ал.2 ЗАНН св.А. съставя АУАН срещу дружеството в присъствието на двама свидетели. След това АУАН е изпратен до Община Карнобат и РУП Карнобат за връчване на представител. С писмо от 02.12.2013г. кмета на Община Карнобат уведомява АНО, че АУАН е връчен срещу подпис на управителя Здравко Вълков Недев, който е разписал и разписка за връчването.

С писмо от 14.01.2014г. началника на РУП Карнобат уведомява, че управителя Недев е отказал да подпише и получи АУАН. Към писмото е приложено и сведение, написано на  ръка от Здравко Вълков Недев, в което се твърди, че във връзка с АУАН не може да даде никакви сведения, тъй като не се занимава с управлението на дружеството от 6-7години и не знае какво излъчва телевизията. Поради тези причини отказва да получи актовете за установяване на административни нарушения.

На 10.02.2014г. срещу дружеството е издадено атакуваното наказателно постановление и връчено на адреса на управление на дружеството чрез писмо с обратна разписка. Видно от оформената разписка и писмо от „Български пощи”ЕАД на 25.02.2014г. на Георги С.-служител.

Разпитания в хода на съдебно следствие св.С. посочва, че подписът в обратната разписка не е изпълнен от него.

По допустимостта на жалбата:

Съгласно чл.58,ал.1 ЗАНН, приложим съгласно чл. 98г ЗАПСП, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. А според чл. 59,ал.2 ЗАНН нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. Настоящият съдебен състав намира, че в процесния случай срокът за обжалване на атакуваното постановление за жалбоподателя не е започвал да тече, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 84 ЗАНН доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.Органите и лицата, чрез които се връчват призовките, съобщенията и книжата са посочени изчерпателно в чл. 178 НПК и сред тях не е предвидена възможност за връчване чрез препоръчано писмо с обратна разписка, за разлика от ГПК, където тази възможност е нормативно предвидена като способ за връчване-чл. 42 ГПК.

От представената обратна разписка и изобщо от събраните по делото доказателства не се доказва, че лицето Георги С. е лице „натоварено да поема книжата” по смисъла на чл. 180,ал.5 НПК, а не е просто служител, който по случайност се намира в офиса на дружеството по време на връчването.

Дори и да се приеме, че връчване на книжа може да се извърши и чрез този способ (макар да ме са налице основания за това), то е налице нередовно връчване. Съгласно чл. 36, ал.2 Закон за пощенските услуги Условията за доставянето на пощенските пратки и на пощенските колети по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията. Според чл. 6 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, приети с Решение № 581 от 27.05.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г. Непрепоръчани и препоръчани пощенски пратки, адресирани до еднолични търговци и юридически лица, се доставят на посочения върху пратката адрес или на адреса за кореспонденция, освен ако в сключен между пощенския оператор и съответното лице договор не е предвидено друго. Според чл. 11 от ОП получателите на пощенски пратки и пощенски колети могат да упълномощават други лица да ги получават. Управителните и представляващите органи на юридически лица и еднолични търговци могат да упълномощават свои служители да получават пощенските пратки и колети. Видът на пълномощните се определя от пощенския оператор в общите условия на договора с потребителите в съответствие с действащото законодателство. Съгласно чл. 52.1 от Общите условия на „Български пощи” ЕАД, пхубликувани на интернет сайта на оператора, получателите на препоръчани пощенски пратки, на пощенски колети и на пощенски парични преводи, могат да упълномощават писмено други лица за получаване с нотариално заверено пълномощно и подпис, а според чл.52.2 от ОУ срочните пълномощни, издавани от ръководителите на учреждения, организации, военни поделения и юридически лица, се подписват от съответния ръководител и се подпечатват. Пълномощните се издават в два екземпляра за срок до 12 месеца. Единият екземпляр се предава в съответната ПС, където се съхранява 1 година след изтичане на срока на пълномощното, а за паричните преводи - 3 години. Другият екземпляр се представя от упълномощеното лице при всяко получаване на пратките, колетите и паричните преводи. В изпратеното от „Български пощи” ЕАД писмо и извлечение от опис 242Е става ясно, че е липсвало нужното упълномощаване.

         Предвид изложеното съдът намира, че АНО не е изпълнил своето задължение да връчи надлежно препис от наказателното постановление на представител на дружеството или упълномощен такъв, поради което за дружеството срок за обжалване на постановление не е започвал да тече.

         Следва да се посочи също така, че научаването или възможността да научи представител на дружеството, че са издадени наказателни постановления не е равнозначно и няма същите последици на връчване на препис от наказателното постановление, така както предвижда чл. 58, ал.1 ЗАНН. Поради тази причина получаване на съобщение за доброволно изпълнение не влияе върху срока за подаване на жалба.

         По изложените съображения съдът счита жалбата за допустима и като такова следва да се разгледа по същество.

         Разгледана по същество настоящият състав счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното.

Съдът не споделя направеното в жалбата възражение, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при съставянето на акта, водещо самостоятелно до отмяна на наказателното постановление, тъй като непосредствено след съставянето на акта, АНО е предприел действия за неговото връчване. И такова е било извършено, видно от изготвените от Община Карнобат и РУП Карнобат писма. По делото е представено и саморъчно написано сведение от управителя Здравко Вълков Недев, в която той заявява, че отказва да получи и разпише акта. Неговият отказ е удостоверен и от подписа на един свидетел в АУАН. Обстоятелството, че този управител на дружеството не участва в управлението му, не води до извод за липса на представителна власт. След като към момента на връчване на книжата Недев е бил управител на дружеството, то връчването на АУАН при отказ е редовно с всички произтичащи от това последици. 

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

От събраните гласни доказателства се установи, че на 20.09.2013г. дружеството-жалбоподател е препредавало по кабел по собствената си далекосъобщителна мрежа телевизионната програма на SUPER RTL без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл. 91,ал.1,т.1, пр.2 вр. чл. 72,т.4 ЗАПСП. В тази връзка са показанията на св.А., която посочва, че на екрана на телевизора се показва логото на съответния телевизионен канал, което сочи, че на екрана се е показвала и програмата, излъчвана по този канал. В този смисъл съдът не кредитира показанията на св. С., според които на определени канали се е показвал само черен екран с надпис за канала. Ако това е така, то на екрана на приемника нямаше да се появи и логото на съответния канал.

Легалното определението на понятието препредаване е дефинирано в §1, т.17 ДР ЗРТ и има предвид извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, разпространявани за приемане от широката аудитория.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал.1, т.1, предл.2 ЗАПСП, радио и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата. Съгласно чл. 72, т.4 ЗАПСП радио- и телевизионните организации имат върху своите програми права, сходни на авторското.

По делото не е спорен фактът, че към момента на проверката "Лъки"ООД не е имало отстъпени права за препредаване на горепосочената телевизионна програма, необходимо съгласно чл. 91, ал.1, т.1, предл.2 ЗАПСП. Препредавайки ги без разрешение от носителя на съответните права върху тях, дружеството е осъществило състава на административно нарушение по  ЗАПСП ал.1, т.6, пр.3, алт.последна ЗАПСП.

Съгласно цитираната разпоредба, който в нарушение на разпоредбите на същия закон излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000.00 до 10 000.00 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. За това нарушение отговорността на "Лъки"ООД правилно е ангажирана на посоченото правно основание.

 Не може да бъде споделено направеното от жалбоподателя възражение за маловажност на случая. Нарушаването на авторското право в никакъв случай не би могло да се определи като „незначително засягане” на обществени интереси. Още повече, че законодателят е въздигнал в самостоятелно административно нарушение самото нарушение на правото, без оглед настъпването на вредоносни последици.

Относно размера на наложената имуществена санкция настоящият състав на съдат намира, за правилно същата да бъде намалена до визирания в чл.97, ал.1 от ЗАПСП  минимум от 2000 (две хиляди) лева.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №4092 от 10.02.2014г. на Заместник-министър на културата на Р.България, с което на „Лъки” ООД с ЕИК 102044199 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. ”Слав Мерджанов” №12, представлявано от управителите Здравко Вълков Недев и Т.Г.С. за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, пр.3 ЗАПСП е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като за извършеното нарушение НАЛАГА  имуществена санкция в размер на 2000(две хиляди) лева

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                          

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :