РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 180/2015

НЧХД

С.П.К.

Н.А.В.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Присъда от 10.7.2015г.
Н.А.В.
на основание чл.148, ал.1, т.1 и 2 от НК, вр. чл.147, ал.1 НК, връзка чл.54 НК го осъжда на ГЛОБА в размер на 3 000.00 /три хиляди / лева в полза на Държавата.
Мотиви от 24.7.2015г.

2

АНД No 223/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Х.Н.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.7.2015г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1037/24.04.2015 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,с което на Х.Н.Б.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба”в размер на 1000 лева на основание чл.257,ал.1,т.1 от Закона за горите,във връзка с чл.50,ал.5 от Наредба № 8/05.08.2011 година за сечите в горите като намалява същото наказание от 1000(хиляда) лева на 300 (триста)лева. ОСЪЖДА Х.Н.Б.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Районен съд-град Карнобат сумата 5(пет)лева,представляваща държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-изменено