РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 355/2015

Други дела

БАНКА ДСК

Й.А.Й.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.7.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 51 ал.1 от ЗН, във връзка с чл. 49 ал.1 от ЗН да се ВПИШЕ в особената книга по чл. 49 ал.1 от ЗН заявения отказ от наследство от Й.А.Й. с ЕГН ********** ***, като наследник на А. Й. А. с ЕГН **********, починал на дата 13.01.2014 г. в гр. Бургас от наследството, оставено му от горепосоченият му наследодател А. Й. А. с ЕГН **********, починал на дата 13.01.2014 г. в гр. Бургас.
В законна сила от 8.7.2015г.

2

ЧГД No 554/2015

Други ЧГД

С.А.Х.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 8.7.2015г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната С.А.Х., ЕГН ********** *** да сключи граждански брак с Стефан Ангелов Кочев,ЕГН-********** ***, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание.
В законна сила от 8.7.2015г.

3

НЧХД No 176/2015

НЧХД

И.Г.И.

Х.Х.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 176/15 г. по описа на КРС, поради констатирана нередовност на частната тъжба подадена от И.Г.И. против Х.Х.К., като същата тъжба не е поправена в преклузивния срок по чл. 81 ал.3 от НПК.