О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 355 / 3.7.2015г.                                                            Гр.Карнобат

 

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                           наказателен състав

На трети юли през две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                   Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова ЧНД № 124  по описа за 2015год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.243, ал.4 от  НПК.

            Образувано е по жалба на И.Н.Н. с ЕГН ********** ***  против постановление на Районна прокуратура – Бургас,  от 17.12.2014г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа  на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

            В  жалбата си И.Н. твърди, че постановлението на РП -Бургас е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като моли съдът да го отмени и върне делото на прокурора със задължителни указания, относно прилагането на закона.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения 7-дневен срок по чл.243, ал.3 от НПК, поради което е допустима

Районен съд - Карнобат, като се запозна с жалбата, атакуваното постановление и с материалите по ДП 07-399/2011г. по описа на РУП Карнобат,  намира следното :

Атакуваното постановление за прекратяване на наказателното производство е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

На първо място съдът следва да посочи, че разследващите органи са събрали всички необходими доказателства за фактите относими към предмета на доказване по делото-разпитани са като свидетели всички известни очевидци на настъпилото ПТП, предприети са действия за отстраняване на констатираните противоречия чрез извършването на очна ставка, назначени са медицинска и оценъчни експертизи. Вещите лица по експертизите подробно и аргументирано са изложили своите заключения по всички поставени въпроси, като не е оставено място за неясноти, противоречия или неизследвани обстоятелства.

Именно, стъпвайки на обстойно проведено разследване, представителят на държавното обвинение е извел правилния извод, че не може по категоричен начин да се направи обоснован и единствено възможен извод, че обв.А. е причинил установеното телесно увреждане от св.Н..

Съдът се солидаризира и със становището, че ако се приеме, че деянието е извършено от обв.А. (макар че по делото не са налице категорични доказателства за това), то в този случай деянието следва да се преквалифицира като такова по чл.132,ал.1,т.2 НК, което обаче се преследва по тъжба на пострадалия.

Предвид изложеното атакуваното постановление се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК Районен съд – Карнобат

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура – Бургас,  от 17.12.2014г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа  на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

          Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                                                                   Районен съдия: