Р Е Ш Е Н И E 118/3.7.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

 в открито  съдебно заседание, проведено на  четвърти юни  през две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                                                                  Районен съдия: Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Г.М.  и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 656/2014г. по описа на КРС, и  за  да се произнесе, взе  предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод  исковата молба от К.В.В. с ЕГН ********** *** против Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на недвижим имот, представляващ дворно място   построена 1950г., с пл. № 501.4053.2. Дяловете в съсобствеността върху дворното място и двете сгради са за ищцата ½ ид.част, а за ответниците, които се явяват наследници   по закон на общия им наследодател Г Д.Д. – починал 2006г. – общо другата ½ ид. част. Твърди се, че съсобствеността върху процесния имот е възникнала по следния ред: Първоначално видно от нот.акт. имотът със сградите е бил съсобствен на съпрузите Н.Д. и Д., като към онзи момент дворното място е представлявало имот с пл. № 1490 в кв.75 по плана на гр.Карнобат от 1966г. с площ от 265 кв.м. С този нот.акт двамата съсобственици общо даряват на сина си –Г Д.Д. /наследодател на ответниците/ ½ ид.част от дворното място и намиращите се в него постройки. След това дарение по реда на тогава действащия ЗТСУ с идентификатор № РД-122/12.02.1981г. съсобствения имот в неговата цялост се отчуждава от съсобствениците и до размер на тяхната ½ ид. част и от Д.Д. до размер на неговата ½ ид.част. Предвиденото мероприятие по тогава действащ ЗРП не е изпълнено и след влизането в сила на реституционния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, с решение № 8/28.08.1992г. на кмета на Община Карнобат имотът се възстановява на наследодателя на ответниците Г Д.Д. до размер на неговата ½ ид.част и на Василка Цветкова Д. също като първоначален съсобственик, като се отменя заповедта за отчуждаване.   Отчужденият тогавашен имот пл. № 1209 кв.75 по плана от 1974г. се възстановява в собственост на отчуждените негови първоначални собственици. Към момента на така осъществената по административен ред реституционна процедура първоначалният съсобственик Д Н.Д. е починал през 1983г. /след отчуждаването/ и неговият дял се наследява от преживялата съпруга и също първоначален съсобственик Д. и неговите низходящи деца – Р.В.Д. и наследодателя на ответниците ГД.Д.. При тази съсобственост между тези три лица/видно от нот.акт. № 161 н.д. 1049/1993г.  площта на дворното място, тогава урегулирано като парцел ІІ-1521 кв.125 по плана от 1989г. се увеличава с придаваеми 185 кв.м. и достига общо 420 кв.м.

С последващ нот.акт.. на нотариуса при РС Карнобат тримата тогавашни съсобственици на имота даряват на ищцата общо ½ ид. част. Така ищцата придобива ½ ид. час от дворното място, сградите и всички подобрения и насаждения в него. С това прехвърляне – дарение съсобствениците Д. и Р.Д.Д. изцяло се разпореждат в полза на ищцата с притежаваните от тях съответно ¼ ид. част и 1/8 ид. част и прекратяват своето участие в съсобствеността. По този начин имотът остава изцяло съсобствен между ищцата с дарената общо ½ ид. част и наследодателя на ответниците с неговата придобита по дарение ½ ид. част.  – същият е дарил с горепосочената сделка от 1995г. своята 1/8 ид.част, придобита по наследяване.При тази съсобственост между ищцата и наследодателя на ответниците в равни части, с договор от 17.06.2005г. с Община Карнобат, към имота като урегулирано УПИ се предават нови 62 кв.м. общинска част, за да се достигне до сегашната площ на имота и на урегулираното УПИ. След смъртта на Г Д.Д. – наследодател на ответниците, неговата  ½ ид.част се разпределя в равни дялове между ответниците – неговата преживяла съпруга и две низходящи деца, като всеки един има по 1/6 ид.част от имота и сградите в него. Към момента на предявяването на иска ищцата ползва едноетажната жилищна сграда в имота и две стаи, коридор, баня и кухня от двуетажната сграда в северната част. Към настоящият момент е освободила помещенията от двуетажната жилищна сграда. В малката едноетажна жилищна сграда е организирала офис на търговското предприятие с печатарска дейност. В югозападната част на дворното място, откъм границата със съседен– общински със съгласието на останалите съсобственици е разположила преместваем търговски обект вагон – фургон в който от 1997г. е поставила и ползва печатарски машини и лазерна копирна техника. Ответниците ползват останалата южна част от двуетажната сграда и източната част от дворното място. Намиращите се в двора външни тоалетна и баня се ползват общо. Дворното място има три самостоятелни входа.

Ищцата твърди, че с ответниците имат спорове относно ползването на съсобствените имоти – дворно място. Твърди, че ответниците претендират заплащането на наемно обезщетение, оспорват правото й на достъп до всички части на дворното място и съсобствените сгради в него.

Направено е искане да се постанови решение, с което да разпредели ползването на дворното място  с площ на имота от им. Представя и ангажира доказателства

В с.з. исковата претенция се поддържа.

            В законния едномесечен   срок  ответниците са депозирали отговор, с който твърдят, че изложените в исковата молба факти не отговарят изцяло на действителността. Ответниците твърдят, че поставеният в югозападната част на дворното място преместваем вагон – фургон е поставен без тяхно съгласие. Многократно са изразявали несъгласието си за поставянето му и са настоявали за преместването му. Твърдят, че поставеният фургон значително намалява реално използваемата свободна площ от дворното място, въпреки несъгласието им. Ищцата препятства свободното и пълноценно ползване на западната половина от двора и не е преставала да ползва за свои нужди източната половина от дворното място.  Нееднократно ответниците са й отправяли покани да им заплаща обезщетение в размер на пазарния наем за частта ползвана от нея в повече спрямо съответстващото на собствената й половина от имотите. В миналото е имало период, в които ищцата доброволно се е съгласявала да заплаща суми за наемно обезщетения, но тези плащания са били спорадични или в доста по-ниски от изискуемите размери. Към настоящият момент плащанията  са преустановени, считано от месец август 2014г. Твърдят, че ищцата отказва да предостави ключове, поради което са възпрепятствани да ползват собствената си ½  част.   Външните баня и тоалетна не се ползват общо, тъй като са превърнати от ищцата в склад, в който тя е разположила свои вещи. Представят и ангажират доказателства.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 По делото са представени нотариални актове, въз основа които страните са легитимирани като съсобственици на процесната земя при равни квоти. В съдебно заседание ответниците са изразили желание за определяне на общ дял за ползване от имота.

 По делото са изготвени и приети основно и допълнително експертни заключения; предложени са различни варианти за разпределение на ползването на съсобствения терен, при отчитане съществуващите в него постройки и квотите на страните, както и  на незастроената част от имота.

 При така изложената фактическа и правна обстановка съдът намира молбата с правно основание чл. 32, ал. 2, ЗС за основателна. Съдебното администриране по реда на посочената разпоредба е приложимо при наличие на съсобственост върху определена вещ, съобразно удостоверените с писмени доказателства права на страните-съсобственици, без изследване евентуалните спорове между тях за обема от правото на собственост.

 Целта на съдебния процес, представляващ производство по спорна съдебна администрация, е разрешаване на спор между съсобствениците по отношение ползването на общата вещ, при съобразяване с обема на притежаваното от всеки един право на собственост. Видно от ясно изразените от страните правни позиции, вкл. и във фазата на устните прения, безусловно е налице спор относно реалното ползване на съсобствения имот, поради което искът е допустим.

 Страните не спорят относно посочените в исковата молба квоти в съсобствеността, установени и с ползващите се с материална доказателствена сила документи; спор съществува относно избора на подходящ вариант за разпределение на ползването.

 С оглед предложенията на СТЕ, съдът намира, че разпределението следва да бъде извършено по Първи вариант от експертизата на вещото лице, като ищцата следва да ползва дял втори, оцветен на скицата в зелен цвят, а ответниците дял първи, оцветен на скицата във виолетов цвят. Съдът приема предложения вариант по следните съображения:

При разпределение на ползването съдът следва да се съобразява както с трайно установения начин на ползване на имота, така и дейностите, извършвани от страните в имота. Между страните по делото няма спор, че ответницата развива печатарска дейност в имота, като за целта използва едноетажната сграда и поставеният в югозападната част на имота фургон. Разпределянето на имота по различен начин би довело до затруднение на ищцата да развива упражняваната от нея търговска дейност. Тук е мястото да се посочи, че разпределянето на ползването има временен характер-до неговото изменение по волята на страните или съда, или до съществуването на съсобственост между страните. Именно поради тази причина правилата, намиращи приложение при извършване на съдебна делба, са не съотносими в случая.Т.е. няма пречка на всяка от страните да се предостави за ползване самостоятелна жилищна сграда, при това с различна площ, доколкото ищцата е съгласна да ползва по-малката по площ сграда.

На второ място отношенията между страните са влошени и определянето на общи части, както по отношение на терена, така и по отношение на сградите, би довело до допълнително затруднение  в ползването на имота.

Скицата на възприетия първи вариант за разпределение следва бъде обявен за неразделна част от настоящото решение.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 235 ГПК Карнобаският районен съд

                                                               Р Е Ш И:

 

 РАЗПРЕДЕЛЯ между К.В.В. с ЕГН ********** *** против Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 32, ал. 2, ЗС, реалното ползване върху следния съсобствен между посочените страни недвижим имот представляващ дворно, съгласно ПЪРВИ ВАРИАНТ  по скицата към експертното заключение, изготвено от вещото лице, депозирано по делото на 08.04.2015г. – л. 102 по описа му, в съответствие с което К.В.В. ще ползва дял втори, повдигнат в зелен цвят на скицата към експертното заключение, а Р.Д.Д., В.Г.Д. и К.Г. ще ползват дял първи, повдигнат във виолетов цвят на скицата.

 ОБЯВЯВА скицата по първи вариант към експертното заключение на И.Б., депозирано на 08.04.2015г. по гр. д. № 656/2014г. на КРС – л. 106 по описа му, за неразделна част от настоящото съдебно решение.

Решението може да бъде обжалвано от страните по въззивен ред пред БОС в двуседмичен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 

 

Районен  съдия: