РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за
 3.7.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 656/2014

Вещни искове

К.В.В.

Р.Д.Д.,
В.Г.Д.,
К.Г.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.7.2015г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между К.В.В. с ЕГН ********** *** против Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 32, ал. 2, ЗС, реалното ползване върху следния съсобствен между посочените страни недвижим имот представляващ дворно място УПИІ І 4053, кв.125 по ПУП на гр.Карнобат, с площ на имота 508 кв.м., а урегулиран като УПИ от 500 кв.м.,при граници: 501.9609-улица и 501.9689-булевард, както и на намиращите се в него две жилищни сгради – двуетажна масивна жилищна сграда – еднофамилна със ЗП от 98 кв.м. с пл. № 501.4053.1, построена 1952г. и едноетажна масивна жилищна сграда – еднофамилна със ЗП от 43 кв.м., построена 1950г., с пл. № 501.4053.2, съгласно ПЪРВИ ВАРИАНТ по скицата към експертното заключение, изготвено от вещото лице, депозирано по делото на 08.04.2015г. – л. 102 по описа му, в съответствие с което К.В.В. ще ползва дял втори, повдигнат в зелен цвят на скицата към експертното заключение, а Р.Д.Д., В.Г.Д. и К.Г. ще ползват дял първи, повдигнат във виолетов цвят на скицата. ОБЯВЯВА скицата по първи вариант към експертното заключение на И.Б., депозирано на 08.04.2015г. по гр. д. № 656/2014г. на КРС – л. 106 по описа му, за неразделна част от настоящото съдебно решение. Решението може да бъде обжалвано от страните по въззивен ред пред БОС в двуседмичен срок от получаване на препис от съдебния акт.

2

ЧГД No 542/2015

Други ЧГД

С.И.А.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 3.7.2015г.

3

ЧНД No 124/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

И.Н.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 3.7.2015г.
Оставя без уважение

4

НОХД No 242/2015

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Л.А.К.

Г.Т.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 3.7.2015г.
На осн.чл. 316 вр. с чл. 308, ал. 2, предл. „пето“ вр. с ал.1 от НКна обв.Г.Т.М. се определя наказание при усл. на чл. 55, ал. 1, т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ, при сл. проб. мерки: • задълж.регистр.по наст.адрес за срок от 8м., при периодичност 2 пъти седмично; • задълж.периодични срещи с проб.служител за срок от 8м • 100 часа безвъз.труд в полза на общ. в рамките на 1г.
Г.Т.М.
На осн.чл. 316 вр. с чл. 308, ал. 2, предл. „пето“ вр. с ал.1 от НКна обв.Г.Т.М. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ, при сл. проб. мерки: • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от осем месеца, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на обвиняемият пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от осем месеца. • 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
В законна сила от 3.7.2015г.