РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 637/2014

Облигационни искове

И.Г.П.,
В.К.Д.,
Б.Д.П.,
Г.Д.Д.,
Г.Г.Д.,
Г.Н.Д.,
Н.Н.Д.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 22.6.2015г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Карнобат че И.Г.П. , В.К.Д. , Б.Д.П. , Г.Д.Д. , Г.Г.Д. , Г.Н.Д. и Н.Н.Д. , всички с пълномощник и със съдебен адрес – адв. С.Х.Г. – Т. с адрес на кантора на АД Трайков и Г. *** са собственици на следният недвижим имот , находящ се в землището на село Церковски , Община Карнобат , обл. Бургаска , съответстващ на част от поземлен имот № 104 по действащия регулационен план на селото от 1938 г. с площ от 8 079 кв.м. при граници , съседи : улица , И.П. ***, който имот попада извън строителните граници на село Церковски и се идентифицира като част от поземлен имот № 000126 по КВС на землището на село Церковски , като в останалата му част до пълния му размер от 8600 кв.м. искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан

2

АНД No 160/2015

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ"Й.П."

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 22.6.2015г.
НП-отменено

3

АНД No 164/2015

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ"Й.П."

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 22.6.2015г.
НП-отменено

4

НОХД No 227/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Л.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 22.6.2015г.
На осн.чл. 194 ал.3 от НК на обвиняемия В.Л.А. се определя наказание–ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните проб. мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес за срок от 24 месеца /двадесет и четири месеца/, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 месеца /двадесет и четири месеца/; -безвъзмезден труд в полза на обществото – по 300 /триста/ часа годишно за две поредни години.
В.Л.А.
На осн.чл. 194 ал.3 от НК на обвиняемия В.Л.А. се определя наказание–ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните проб. мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес за срок от 24 месеца /двадесет и четири месеца/, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 месеца /двадесет и четири месеца/; -безвъзмезден труд в полза на обществото – по 300 /триста/ часа годишно за две поредни години.
В законна сила от 22.6.2015г.

5

НОХД No 227/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Л.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 22.6.2015г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемата мярка за неотклонение взета по ДП № 282-ЗМ-74/2015 г. по описа на РУП - Карнобат и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия В.Л.А., ЕГН **********,***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”, взета по ДП № 282-ЗМ -74/2015 г. по описа на РУП – Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В.Л.А.