П Р О Т О К О Л

 

17.06.2015година                                                        град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На седемнадесети юни две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:        

                     

                                                              Председател: Мариела Иванова      

Секретар  Г.М.

Прокурор   Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Иванова

Наказателно общ характер дело номер 220 по описа за 2015 година.

На именното повикване в  15.15  часа се явиха:

 

Обвиняемият  Р.С.О., редовно призован,  се явява лично и с адв. С.С. - упълномощен.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът П..

         Прокурорът   П.: Да се даде ход на делото.  

         адв.С.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

            Р.С.О. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***,  

 

Прокурорът П.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

адв.С.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият О.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

адв.С.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

обв.О.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

            ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ Р.С.О. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, български  гражданин, от българска народност, със средно образование, неженен, неосъждан, с месторабота- ЕТ „Кемал Бозов” в с.Лозарево на длъжност машинен оператор

         ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ С.И.С., вписан в Адвокатска колегия – гр.Хасково, със служебен адрес ***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият  Р.С.О. се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 13.06.2015г. около 05:00 часа в гр.Карнобат, обл.Бургас на кръстовището между бул. „Москва” и ул. „Братя Миладинови” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ 525 ТДС” с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си- 1.55 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 438/15.06.2015г. на „Базова научно-техническа лаборатория” при ОД на МВР- гр.Бургас.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Р.С.О. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия Р.С.О. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване на обвиняемия Р.С.О. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        200 (ДВЕСТА) часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Р.С.О. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият Р.С.О. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 13.06.2015 година.

4. Веществените доказателства – няма.

5. Разноските по делото в размер на 31,16 лева за извършената съдебна химическа експертиза ще бъдат платени от обвиняемия Р.С.О. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

няма

6. Имуществени вреди – няма.

 

 

 

                          С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П.:

                                                                 -__________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв.С.:       _________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ   Р.С.О.:

                                                                  __________________________

 

 

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

 

 1. Обвиняемият  Р.С.О. се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 13.06.2015г. около 05:00 часа в гр.Карнобат, обл.Бургас на кръстовището между бул. „Москва” и ул. „Братя Миладинови” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ 525 ТДС” с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си- 1.55 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 438/15.06.2015г. на „Базова научно-техническа лаборатория” при ОД на МВР- гр.Бургас.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Р.С.О. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия Р.С.О. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване на обвиняемия Р.С.О. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        200 (ДВЕСТА) часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Р.С.О. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият Р.С.О. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 13.06.2015 година.

 

          ОСЪЖДА обвиняемия    Р.С.О. с ЕГН **********,***  да заплати сумата 31.16 лева /тридесет и един лева и 16 ст./- разноски по делото, която сума да се приведе по сметка на ОДП Бургас, както и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

            НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

        

                                              

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Р.С.О. с ЕГН **********,***,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

         Прекратява производството по НОХД № 220/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  15.25 часа.

 

                                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              Секретар: