П Р О Т О К О Л

 

17.06.2015 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На седемнадесети юни две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор............................Щ.П...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..217......по описа за… 2015…година

На именното повикване в ..........................14.30................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.С., редовно призован лично и с адв. П..*** се явява прокурорът П..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

Д.Г.С. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, с месторабота: земеделски производител-с.С.С., Бургаска област.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. П.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.С.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

 

ОБВИНЯЕМ Д.Г.С. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, с месторабота: земеделски производител-с.С.С., Бургаска област.

 

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ П.Х.П., вписана в Адвокатска колегия – гр.Бургас, със служебен адрес ***

 

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Д.Г.С. се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 13.06.2015г. около 03,05 часа в гр. Карнобат, Бургаска област по улица „Димитър Благоев” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ 330Д“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си– 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410 +“ с фабричен № ARSM 0094.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Д.Г.С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия Д.Г.С. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Д.Г.С. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА,

·        200 (ДВЕСТА) часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Г.С. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият Д.Г.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 13.06.2015 година.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноски по делото няма

6.Имуществени вреди – няма.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П. -___________________________

 

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. П.________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Д.Г.С. -_________________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият Д.Г.С. се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 13.06.2015г. около 03,05 часа в гр. Карнобат, Бургаска област по улица „Димитър Благоев” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ 330Д“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си– 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410 +“ с фабричен № ARSM 0094.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Д.Г.С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия Д.Г.С. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Д.Г.С. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА,

·        200 (ДВЕСТА) часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Г.С. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият Д.Г.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 13.06.2015 година.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноски по делото няма

6.Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №  217/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.45 часа.

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И : №

 

ОТМЕНЯ наложената на Д.Г.С. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: