О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                                              № 392 / 17.6.2015 г.

 

                                             град Карнобат,17.06.2015 година

 

          Карнобатският районен съд,пети състав, в днешното си закрито разпоредително заседание,в състав :

районен съдия Златко КОСТАДИНОВ,като разгледа гр.д. № 455/2015 година по описа на съда,за да се произнесе взе предвид следното :

    Производството по делото е образувано по повод предявено искане от Н.А.А.,ЕГН- ********** ***,с правно основание чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

    Със свое разпореждане № 1077 от 05.06.2015 година съдът на основание чл.129,ал.2 от ГПК е оставил без движение като нередовна подадената от Н.А.А. молба,като е указал на същия,че в едноседмичен срок,считано от получаването на съобщението е нужно да представи нова молба,съобразно разпоредбата на чл.127,ал.1,т.2 и ал.2 от ГПК,като посочи   името и адреса на заинтересованото учреждение,номера на факса и телекса му,при положение,че има такива,доказателствата и конкретните обстоятелства,които ще доказва с тях,и да представи заедно с нея всички писмени доказателства,предвид обстоятелството,че не е представил  такива,макар да е посочил,че прилага копие от акта си за раждане и квитанция за платена държавна такса,каквито обаче липсват.Освен това молбата му е оставена без движение като нередовна и на основание чл.128,т.2 от ГПК,тъй-като  той не е внесъл надлежната държавна такса по сметката на съда в размер на 15.00 лева.

   След като е оставил молбата без движение,поради нередовността на същата на основание чл.129,ал.2,във връзка с чл.127,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.128,т.2 от ГПК,съдът е определил едноседмичен срок на молителя за отстраняване допуснатите нередовности.

 Молителят освен това е бил уведомен за последиците по чл.129,ал.3,във връзка с ал.2 от ГПК,а именно-че при неотстраняване на нередовностите в споменатия по-горе срок по чл.129, ал.2 от ГПК молбата му ще бъде върна-та,като производството по делото ще бъде прекратено.

   Съобщението на молителя е било връчено на 09.06.2015 година,като по делото е представен единствено документ за внесена лично от молителя държавна такса на 17.06.2015 година,т.е. след изтичането на 7-дневния срок,даден му от съда за отстраняване на  гореупоменатите нередовности.

 Поради изложеното по-горе,съдът намира,че на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК молбата следва да бъде върната като нередовна,а производството по делото-прекратено.

Мотивиран от изложените по-горе съображения и на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК,съдът

 

     

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

     Молбата,ведно с копието на същата,приложено към нея,да се върне на молителя Н.А.А.,ЕГН- ********** ***,тел. : 0886493044,със съдебен адрес ***,кантора 1(партер)(без посочено име на адвокат).

    ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 455/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

    Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на молителя  Н.А.А..

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :