РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 193/2015

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

С.М.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.6.2015г.

2

Гражданско дело No 305/2015

Дела от административен характер

Д.А.Н.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 12.6.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ отказа на Общинска служба по земеделие гр. Карнобат по протоколно решение № 07 от 27.01.1993 г. на ОС З гр. Карнобат постановено по поземлена преписка вх. № ДТ 232 от 29.05.1992 година по описа на ОС “ З “ гр. Карнобат само в частта му с което на наследниците на Тина Стоянова Желева е отказано възстановяването на правото на собствеността им чрез план за земеразделяне на земеделски земи находящи се в землището на село Детелина , Община Карнобат , обл. Бургаска с площ от 7, 3 дка в м. Чалък чешма , като незаконосъобразно и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ВЪЗСТАНОВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА на наследниците на Т. С. Ж. чрез план за земеразделяне на земеделски земи находящи се в землището на село Детелина , Община Карнобат, , обл. Бургаска с площ от 7, 3 дка находящи се в м. Чалък чешма , като отхвърля жалбата в останалата й част до пълния й размер от 16 дка за признаване на правото на възстановяне на останалите зем. земи в същата местност като неоснователна , респ. потвърждава така постановеното протоколно решение на ОС З гр. Карнобат в останалата му част на отказ като напълно законосъобразно.

3

АНД No 95/2015

По ЗД по пътищата

М.С.П.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000016/30.01.2015 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на жалбоподателя М.С.П. ***,тел.: 0886789615, е наложено наказанието “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179,ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.20,ал.2 от ЗДвП. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

4

АНД No 96/2015

По ЗД по пътищата

Б.Б.Х.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-0282-000339/31.07.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат,Бургаска област,с което на Б.Б.Х.,ЕГН-**********,***,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183,ал.1,т.1,предложение 1-во и 2-ро във връзка с чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП и „глоба”в размер на 3000 лева на основание чл.179,ал.3,т.1,във връзка с чл.139,ал.5 също от ЗДвП. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

5

АНД No 97/2015

Административни дела

В.П.В.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 07-2/2015 година от 16.01.2015 година на началника на РУМВР-град Карнобат към ОДМВР-град Бургас,с което на В.П.В.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 1000 лева на основание чл.43,ал.1,във връзка с чл.27,ал.3 от Закона за частната охранителна дейност. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено