РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 207/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Г.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 11.6.2015г.
На основание чл.343 б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.2, б. “б” от НК – пробация, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 12 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца; На основание чл. 343 г от НК, в вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия В.Г.А. се лишава от право да управлява МПС за срок от 12 Месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК,се приспада времето през което А. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 05.06.2015 год.
В.Г.А.
В законна сила от 11.6.2015г.

2

НОХД No 207/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Г.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 11.6.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на В.Г.А., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по бързо производство № 190/2015 г. по описа на РУ на МВР-Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.Г.А.