Р Е Ш Е Н И Е

№ 98 / 10.6.2015 г.                                            

                          10.06 -2015 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд,                                                ІІ състав

На единадесети май    две хиляди и  петнадесета година

В публично заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар    Д.Е.    

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №1074  по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид :

            Предявеният иск е с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

            Производството по делото е образувано по повод искова молба от образувано по повод искова молба от В.С.Я. ***, с адрес за получаване на призовки и съобщения – гр.К.*** ** **** ********************- адвокат Д.Д.В. *** против : 1.М.Я.Я.  с постоянен адрес *** , с адрес за призоваване : - гр.К.*****************, ап.14 –Д.Я.Я. и 2.Т.С.Я. ***, с която желае съдът да  постанови решение, с което да  развали  договор, сключен  между нея и първия ответник с нотариален акт №****************************, с който прехвърлила на него , заедно с нейния съпруг  Я. Д. Я.  собствеността на  недвиживм имот,  подробно описан в исковата молба, находящ се в гр.К.******** ************ срещу задължението на ответника- приемателя да осигури всички необходими средства и грижи за цялостната  издръжка на двамата прехвърлители до края техния живот , с правно основание чл. 87, ал.3 ЗЗД.Представя доказателства.Претендира на разноски по делото.

           В законния срок  по чл. 131 ГПК ответникът М.Я.Я. , с адрес *** – Д.Я.Я.  представя писмен отговор на исковата молба. 

С отговора си на исковата молба ответникът твърди, че  искът допустим.Твърди, че признава изцяло предявеният иск  и изложената фактическа обстановка.Твърди, че той и неговата съпруга Т.С.Я. не са изпълнявали поетите с нот.акт № *********** *************г.  на КРС  от тях  задължения за осигуряване на издръжка , грижи и гледане както към майката В.С.Я. , така и към  неговия баща Я. Д. Я..Твърди, че  към настоящия момент нито Т.С.Я., нито той изпълняват  поетите с договора  задължения.

      В законния срок по чл. 131 ГПК  ответницата Т.С.Я. *** представя писмен отговор на исковата молба.

С отговора си на исковата молба ответницата твърди, че предявеният иск неоснователен както по основание, така и по размер.Твърди, че ищцата , в качеството си на преживяла съпруга не разполага с  правна възможност да иска разваляне  изцяло на сключения договор , а само до размера на своя та идеална част от процесния недвижим имот , т.е. до размер на ½ идеална част.Другата ½ ид. част от процесния имот  , като собствена на прехвърлителя Я. Д. Я. е придобита в собственост и по отношение на тази част ищцата няма правна възможност да упражнява чужди права. Твърди, че  и за останалта ½ ид.част  от имота  иска е неоснователен.Твърди, че  действителната воля при сключване  на договора на 18.12-2992 г. бе не за прехвърляне на имота срещу задължение  за издръжка и гледане, а за продажба на същия.Твърди, че с така  сключения договор се прикрива действителната воля на договарящите се , а именно – продажбата на описания в договора недвижим имот.С отговора си на исковата молба ответницата твърди, че  при сключването на договора тя и нейният съпруг М.Я.Я.  заплатили на  неговите родители- прехвърлителите по сделката , сумата от 5 000,00 лв. / пет хиляди лева / , представляваща стойността на имота.Твърди, че  продажбата на имота стана по тяхно искане и настояване , като сумата от 5000,00 лв. те предадоха на другия си син Д.Я.Я..

            В съдебно заседание претенцията се поддържа от ищцата чрез процесуален представител – адвокат Д.Д.В. ***.

             Ответникът М.Я. ***, въпреки редовно призоваване, не се явява.

            Ответницата не се явява в съдебно заседание , въпреки редовно призоваване, вместонея се явява процесуален представител-адвокат Р. С. , вписан в АК гр.Б., от гр.Б..

            Съдът като съобрази становищата на страните , прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност ,  съобразно изискванията на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал.2 от ГПК , намира за установено от фактическата страна, следното:С нотариален акт № ***** ****************г. на К. районен съд  ищцата В.С.Я. с ЕГН ********** *** и съпруга й Я. Д. Я. с ЕГН **********,починал на ******г. , прехвърлили на първият ответник М.Я.Я. с ЕГН **********, техният син,  собствения си недвижим имот/имуществена общност /, находящ се в гр.К. , а именно : апартамент в квартал „****”, блок**/***/, вход **, етаж **/***/, със застроена площ  от 58.47 кв.м. /петдесет и осем  кв.м. и четиридесет и седем кв.см./, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня-клозет и антре, при граници/съседи/:запад-външен зид, север- външен зид, изток- външен зиди юг- Т.А., отгоре- Д.П. и отдолу Ж.Н., както и избено помещение *** /***/ и 3.536/три цяло и петстотин трийсет и шест  хилядни/идеални части от общите части на сградата и 3.536//три цяло и петстотин трийсет и шест  хилядни/ идеални части от правото на строеж върху държавен терен в квартал 146/сто четиридесет и шести/ по плана на гр.К. срещу задължението на М.Я.Я.  да осигури всички необходими средства и грижи за цялостната издръжка на двамата прехвърлители до края на тяхният  живот ,като прехвърлителите  си запазват  правото на ползване и обитаване на холската/западната/ стая от прехвърленият  етаж  и общо ползване на сервизните помещения в апартамент- надлежно заверено копие от  нот.акт , прпиет като доказателство.Твърди се , че към момента на сключване на договор с нот.акт № *** първият  ответник  имал сключен граждански брак  с ответницата Т.С.Я..Твърди се , че на ****г. съпругът на ищцата- Я. Д. Я.  почина.Твърди се, че  от сключването на алеаторния договор – ***г. до  настоящия момент ответниците не са полагали грижи-поетите задължения както по отношение на ищцата, така и приживе по отношение на нейния съпруг.Твърди се, че двамата ответници не помагат с никакви средства, а втората ответница не е идвала при нея с години, от пет и повече години.Твърди, че двамата ответници не се грижат за нея, не се интерисуват от нея.Твърди , че страда от заболявания,  и купува лекарства със свои средства, защото не се покриват от здравната каса, а пенсията в размер на 212.87 лв., с която  купува необходима храна, плаща за отоплениетои други разходи.Твърди, че за да направи операция на окото си и да събере необходимите 600 лв.  чистише входове и гледа по-възрастна от нея  жена.Твърди, че са налице законовите основания  за разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот, поради неизпълнението му от страна на ответниците.

От прието  заверено копие от удостоверение за сключен граждански брак , издадено от Община К.  видно, че  ответниците М.Я.Я. с ЕГН ********** и Т. С. Д. с ЕГН ********** са съпрузи, сключили граждански брак на ***г. в Община К., за което  съставен акт  за сключен граждански брак № ****/****г..

            От показанията на св.Д.Я.Я. / също син на ищцата/ се установява, че от много  години неговият брат и  снаха живеят в гр.Б.  и абсолюгно никакви грижи и двамата не са полагали, идвали са от време на време от 5 години по един път.Св.Д.Я. твърди, че ответниците не са давали средства за лекарства и за храна.Св.Д.Я. твърди, че майката- ищцата  три пъти била на лечение в болницата  с инсулт-има три инсулта и когато се налага да лежи в болницата, той я придружава.Св.Д.Я. твърди, че  майката доскоро метеше входовете на блоковете, за да може да си осигури средства за препитание.Св.Я. твърди, че когато майката в затруднение той помага финансово, плащал такса, купувал лекарства.Св.Д.Я. твърди, че  когато той купувал жилище неговият баща му помогна и дал  суманата от 8000 лв., без угаварка, както и твърди, че и неговият брат- ответникът М.Я.  също беше дал сумата от 6000 лв. на заем през ***г. , която сума върнал .Св. Д.Я. твърди, че  при прехвърляне на жилището, ответниците не са давали никакви пари на неговите родители.

              От показанията на св. С. М. П. / племенница на ищцата/ се установява, че  здравословното състояние на ищцата  не е добро, тя е  инвалид и е прекарала детски паралич, лежала няколко пъти в болницата- има няколко инсулта, операция на очите и трудно се справя сама.Св.С.П. твърди, че нейната леля има нужда някой да помага на нея и да се грижи.

             Съдът кредитира показанията на разпитани по делото свидетели, т.к. се подкрепят изцяло  и от представените и приети  по делото писмени доказателсва-Епикриза на ищцата В. С.Я. , издадена от Многопрофилна болница за Активно лечение-неврологично отделение от 02.11-2011г., Епикриза от 02.05-2013г. , Епикриза от 04.06-2013г., Експертно решение №1455 от 21.06-2005г. на  „МБАЛ БС „АД , както и  разпореждане №**********/***,за получаваната от ищцата пенсия.

       С оглед изложеното в обстоятелствената част  на исковата молба и направените искания, съдът приема, че предявеният иск е с правно основание чл.87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите.

При договора за гледане и издръжка волята на страните е задължението да се изпълнява точно през цялото времетраене на договорната обвързаност, а тя по традиция и в случая е пожизнена за кредитора.Това на практика и означава в периодичността на престацията, определена от страните  по договора, или следваща от отношения като ежедневна, длъжникът да осигурява на кредитора гледане и издръжка.От което следва , че всяко друго задължение дори и  да е било точно,  системата признава като частично изпълнение.Нуждата на кредитора в своята съвкупност от пораждащите я основания създава правнозначима категория  кредиторски интерес.Потребността на кредиторите е конкретна, но винаги условна към датата на сключване на договора за бъдещото и проявление.На нея следва да съответстват такива грижи и издръжка, които напълно да я задоволяват.Неговата мотивация, на първо място , е да покрие тези потребности с договорната издръжка.

          В случая , прехвърлителката по договора- ищцата В.  С.Я. , била и продължава да бъде в недобро здравословно състояние /св.Д.Я., св.С.П., което предполага по-голям  кредиторски интерес и по-интезивни грижи и  издръжка, които да я задоволяват.

          Неизпълнението на длъжниците-ответниците по делото е нарушаване  дължимата структура на тази договорна обвързаност, с оглед целения правен резултат и включва , както неизпълнение на дължимото поведение, така и виновно поведение при дължимо бездействие.Длъжникът по договора за гледане и издръжка отговаря, когато неизпълнението на задължението му е по негова ллична вина, а виновност за поведение е налице, когато в задължението не е положил  дължимата грижа.

            Между ищцата, покойният неин съпруг и ответникаМарин Я.Я.  е сключен  алеаторен договор , при който едната страна прехвърля на другата правото на собственост върху недвижимия си  имот, а приобретателят  се задължава да гледа и издържа прехвърлителите.

               Съдът счита, че  задължението по един такъв договор за гледане и издръжка трябва да се изпълнява цялостно, общо, едновременно и ежедневно в размер , съответстващ на вида и обема  дължими грижи/Решение№/год,г.о.ВКС/.Съдът счита, че събраните по делото доказателства не потвърждават такова изпълнение.От показанията на разпитаните свидетели –Д.Я. и С..П. се установява, че ответниците живеели в процесният имот  и повече от 10 години вече не живеят там, и през последните години не са изпълнявали задълженията си по договора, с който им е прехвърлен имот срещу гледане и издръжка.

              При така събраните по делото доказателства, безспорно се установи, че ответниците не са изпълнявали задължението си за издръжка и гледане на прехвърлителите по договора , с който е прехвърлен  като насрещна престациянедвижимият имот.Задължението за гледане и издръжка трябва да се изпълнява цялостно е непрекъснато, точно по вид, обем и качество /Решение № / год,г.о.,ВКС/.По своята същност и характер изпълнението на задължението не търпи забава.Съдът счита, че не е допустимо да се дели на периоди, а трябва да бъде постоянно, системно и непрекъснато.Такова изпълнение  ищцата и покойният й съпруг не е давано от длъжниците- ответниците по делото.

              Ответниците не са изпълнявали поетите задължения по договора за гледане и издръжка, като не са престирали на прехвърлителите дължимите грижи по договора – лично или чрез трети лица, нито предприели мерки да искат от съда трансформиране на натуралните си задължения в паричен еквивалент, по смисъла на чл. 87, ал.3 изречение 2 от ЗЗД.

                С оглед на изложеното , съдът намира, че ответниците не са изпълнявали задълженията си по алеаторния договор , поради което предявеният иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на договора се явява основателен и доказан.

                 Настоящият състав приема, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ответниците е съществено и значително и в този смисъл – неприложима е  разпоредбата на чл. 87, ал.4 от ЗЗД.

                 При смъртта на прехвърлителя –Я. Д.Я.  на ****г. , е настъпило сливане на качествата на ищцата „ползващо се от договора лице 4 и „кредитор”, т.е. на страна, която може да въздейства прекратително на договора или да иска развалянето му по съдебен ред на основание правоприемство, поради наследяване на  прехвърлителя.В случая на такова сливане, ищцата се явява активно легитимирана да иска разваляне на договора, поради неизпълнение от длъжниците и по отношение и на нея.След като ищцата има право да иска разваляне на договора, следва да се установи до какъв размер от предмета на прехвърленото с договора , тя може да иска разваляне, т.е. до какъв размер  иска се явява основателен.

            С исковата си молба ищцата е поискала договора да се развали, поради неизпълнението му от ответниците, изцяло, както по отношение на нея, така и по отношение на починалия и съпруг-прехвърлителя.

Ответниците не са полагали грижи за прехвърлителите от сключването на договора до неговата смърт и после.Със смъртта на прехвърлителя правото му по договора да иска  издръжка и гледане се е прекратило, а  правото да се иска неговото разваляне по правоприемство се е погасило с изтичането на пет годишния давностен срок- по аргумент на чл. 87, ал.5 от ЗЗД.Затова възражението на ответницата , че иска за разваляне на договора поради негледане на прехвърлителя, е основателно, поради което и счита, че  договорът следва да бъде развален до размер на  притежаваните от ищцата като преживял съпруг- ½  идеална част , като  останалата ½ идеална част - са права на низходящите на починалия прехвърлител –за неговия син М.Я.Я. и Д.Я.Я., поради което в останалата ½ ид.част и следва да бъде отхвърлен, като неоснователен.

          При този изход на делото  , на основание чл. 78, ал.1 ГПК  ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата направените по делото разноски съразмерно с уважената част на иска или в размер на 161,00лв./сто шестдесет и един лев / или по на 80,50 лв. / осемдесет лева и 50 стотинки/ всеки един от тях, включително и адвокатски хонорар , а на К. районен съд  да заплатят държавна такса в размер на 85,33лв./осемдесет и пет лева и 33 стотинки / или по на 42,66лв./четиридесет и два лева и 66 стотинки / всеки един от тях , както и да заплатят на КРС и държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./пет лева /.

         Мотивиран от горното, съдът

 

                                                     Р Е   Ш  И   :

           РАЗВАЛЯ  договора, сключен на ***г. , с нотариален акт № **************г. на К. районен съд , с който В.С.Я. с ЕГН ********** *** и съпруга й Я. Д. Я. с ЕГН ********** ,починал на ****г. , прехвърлили на М.Я.Я. с ЕГН **********, техният син,  собствения си недвижим имот/имуществена общност /, находящ се в гр.К. , а именно : апартамент в квартал „***, блок **/***/, вход **, етаж ***/****/, със застроена площ  от 58.47 кв.м. /петдесет и осем  кв.м. и четиридесет и седем кв.см./, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня-клозет и антре, при граници/съседи/:запад-външен зид, север- външен зид, изток- външен зиди юг- Т.А., отгоре- Д.П. и отдолу Ж.Н., както и избено помещение №** /****/ и 3.536/три цяло и петстотин трийсет и шест  хилядни/идеални части от общите части на сградата и 3.536//три цяло и петстотин трийсет и шест  хилядни/ идеални части от правото на строеж върху държавен терен в квартал 146/сто четиридесет и шести/ по плана на гр.К. срещу задължението на М.Я.Я.  да осигури всички необходими средства и грижи за цялостната издръжка на двамата прехвърлители до края на тяхният  живот ,като прехвърлителите  си запазват  правото на ползване и обитаване на холската/западната/ стая от прехвърленият  етаж  и общо ползване на сервизните помещения в апартамент- до размер на  притежаваните от ищцата като преживял съпруг- ½  идеална част ,с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД , като  в останалатачаст – до размер на  ½ ид.частотхвърля иска , като неоснователен .

            ОСЪЖДА М.Я.Я. с ЕГН ********** *** , с адрес за призоваване : - гр.К.**** ************** –Д.Я.Я. и Т.С.Я. с ЕГН ********** *** да заплатят на В.С.Я. с ЕГН ********** *** ,с адрес за получаване на призовки и съобщения – гр.К.******* ************- адвокат Д.Д.В. *** направените по делото разноски съразмерно с уважената част на иска или в размер на 161,00лв./сто шестдесет и един лев / или по на 80,50 лв. / осемдесет лева и 50 стотинки/ всеки един от тях, включително и адвокатски хонорар , а на К.**** районен съд  да заплатят държавна такса в размер на 85,33лв./осемдесет и пет лева и 33 стотинки / или по на 42,66лв./четиридесет и два лева и 66 стотинки / всеки един от тях , както и да заплатят на КРС и държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./пет лева /.

                Решението може да се обжалва пред Б.окръжен съд в двуседмичен  срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :