ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 383 / 10.6.2015г.       град Карнобат

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На десети юни  две хиляди и петнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар …………………….....................................….........................................

Прокурор...................................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….………

Ч. Гражданско дело номер......415......по описа за............2015.................година

 

Делото е образувано по молба на К.  С.С.  с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка К. Михайлова С.  с ЕГН **********, двете  с настоящ  адрес *** с която молба е направено искане на следните правни действия: молителката  да участва в извършване на доброволна делба на земеделски  земи в землището на с. Константиновец ЕКАТТЕ 38340 , общ. Раднево , обл. Бургаска, оставени й в наследство от Донка / Дойка / Димитрова  Дичева , б.ж. на село Константиновец ,  Община Раднево , обл. Стара Загора , починала на 08.10.1956   г. и Димитър Койчев Дичев  , също б.ж. на село Константиновец, Община Раднево , обл. Стара Загора , починал на 02.08.1966 , а именно , а именно: 

НИВА с площ от 22.298дка /двадесет и два декара двеста деветдесет и осем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048003 /четиридесет и осем хиляди и трети/ при граници: имот № 048010, №000097, №048001, № 048002, №000093;

 НИВА с площ от 20.047дка /двадесет декара четиридесет и седем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048002 /четиридесет и осем хиляди и втори/ при граници: имот № 048003, №048001, №000092, №000093; 

НИВА с площ от 0.367дка /триста шестдесет и седем квадратни метри/, в местността „ПАЗАРСКА РЕКА”, ПЕТА категория, имот № 063031 /шестдесет и три хиляди тридесет и първи/ при граници: имот № 063215, №000196, №063030.

 

 

 

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Към настоящата молбата е приложено у-ние за раждане на молителя К.С.С. *** Загора  на 09.06.1998 г. от което е видно, че К. Михайлова С.  и Станимир Митков Стойчев  са родители на непълнолетния молител респ. молителка К.С.С. , като видно от приложеното ксерокопие на удостоверение за наследници  на Станимир Митков Стойчев  издадено  от Община Стара Загора под № 5820 от 29.10.2014 г. се установява по несъмнен начин, че същият е починал на 09.12.2001 г. Видно от същото удостоверение за наследници и от представените по делото удостоверения за наследници съответно изх. № № 3 от 08.01.2015 г. на Кметство село Константиновец, Община Раднево , обл. Стара Загора за наследниците на Дойка Димитрова Дичева , № 2 от 08.01.2015 година издадено от Кметство село Константиновец , община Раднево , обл. Стара Загора за наследниците на Димитър Койчев Дичев, № 51 от 14.11.2014 година  издадено от Кметство село Свободен , Община Раднево , обл. Стара Загора  за наследници на Мина Димитрова Иванова , № 0046  от 21.11.2014 г. за наследниците на Марийка Колева Иванова  и № 5959 издадено  на 06.11.2014 г. от Община Стара Загора за наследниците на Киня Дечкова Иванова се установява по несъмнен начин, че молителката  К.С.С. се явява  посредством заместване като  един от законните наследници на горепосочените наследодатели -  Донка / Дойка / Димитрова Дичева и Димитър  Койчев Дичев .

Видно от приложените решения №№ 135 от 27.06.1994 г.  за възстановяване собствеността върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне  в землището на село Константиновец на наследниците на Димитър Койчев Дичев ,  постановено по преписка вх. № 5605 от 28.02.1992 г. на ПК  гр. Раднево , № 135 от 27.06.1994 г. на ПК Раднево по същата поземлена преписка и № 135 от 27.06.1994 г. на ПК Раднево постановено по поземлена преписка № 5607 от 28.02.1992 г. за възстановяването  правото на собственост на наследниците на Донка Димитрова Дичева чрез план за земеразделяне на землището на село Константиновец  е, че на наследниците на горепосочените наследодатели е възстановено правото на собственост спрямо следните земеделски земи , а именно : НИВА с площ от 22.298дка /двадесет и два декара двеста деветдесет и осем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048003 /четиридесет и осем хиляди и трети/ при граници: имот № 048010, №000097, №048001, № 048002, №000093;

 НИВА с площ от 20.047дка /двадесет декара четиридесет и седем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048002 /четиридесет и осем хиляди и втори/ при граници: имот № 048003, №048001, №000092, №000093; 

НИВА с площ от 0.367дка /триста шестдесет и седем квадратни метри/, в местността „ПАЗАРСКА РЕКА”, ПЕТА категория, имот № 063031 /шестдесет и три хиляди тридесет и първи/ при граници: имот № 063215, №000196, №063030. От същите имоти молителката  К.С.С.  като съсобственик притежава съответната идеална част от правото на собственост, а именно 1 / 24 ид. част.

Съгласно разпоредбата на чл. 130 ал.3  от СК отчуждаването на недвижими вещи, обременяването им с тежести и изобщо извършване на действия на разпореждане с такива чрез формална сделка , както и  такива с влогове , които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие деца се допуска с разрешение на Районния съд по настоящия адрес на детето ,  само при нужда или очевидна тяхна полза. В настоящата си молба молителката  твърди, че е ученичка в 10 клас на техникума по строителство и архитектура  и във връзка с обучението й / което е специализирано / са й нужни множество  специални ученически пособия  , посочени от нея които са скъпи , а майка й  която само я издържа отделя трудно пари за същите  и затова моли съдът да допусне участието й в доброволната делба на горепосочените недвижими имоти – земеделски земи с останалите  съсобственици на същата , като получи парично уравнение на дяла си в размер на сумата от 600 лв.  

В случая съдът намира, че по отношение на молителката К.С. , която е непълнолетна, действаща със съгласието на законния си представител и родител К.С.  извършването на действия на разпореждане с горепосочените съсобствени недвижими имоти, респ. участие в извършване на доброволна делба на горепосочените съсобствени недвижими имоти от които тя притежава съответната идеална част от правото на собственост е изключително в нейна  нужда и очевидна нейна  полза, тъй като тя ще придобие респ. реализират правото си на собственост върху горепосочените недвижими имоти – зем.земи чрез исканата съдебна делба като получи съответната парична равностойност на дела си който дял е много минимален  и не може да съществува самостоятелно като й бъде отреден в дял недвижим имот и тъй като получените за него парични средства за сумата от 600 лв. тя ще използва за подпомагане на обучението си чрез закупуване на твърдяните от нея специализирани ученически помагала.

Затова и съдът намира, че на основание чл. 130 ал.3  от СК следва да се разреши на молителката  да извърши исканите от нея действия на разпореждане спрямо горепосочените процесни недвижими имоти – зем.земи, които се отнасят до недвижими имоти, които тя притежава в съсобственост с много на брой други лица, като сънаследствени с тях, като същата следва да участва в доброволната подялба на същите зем.земи и да получи за уравнение на дяла си посочената от нея парична сума от 600 лв. , в който смисъл е  и  социалния доклад на Д СП гр. Карнобат .

Мотивиран от гореизложеното, Карнобатски районен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НА основание чл. 130 ал.3  от СК разрешава на молителя респ. молителката непълнолетната  К.  С.С.  с ЕГН **********, действаща със съгласието на законния си представител и родител - своята майка К. Михайлова С.  с ЕГН **********, двете  с настоящ  адрес ***  да извърши действия на разпореждане, респ. да участва в извършването на доброволна делба на земеделски земи , които тя притежава в съсобственост с други трети лица, а именно: НИВА с площ от 22.298дка /двадесет и два декара двеста деветдесет и осем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048003 /четиридесет и осем хиляди и трети/ при граници: имот № 048010, №000097, №048001, № 048002, №000093;

 НИВА с площ от 20.047дка /двадесет декара четиридесет и седем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048002 /четиридесет и осем хиляди и втори/ при граници: имот № 048003, №048001, №000092, №000093 и   

НИВА с площ от 0.367дка /триста шестдесет и седем квадратни метри/, в местността „ПАЗАРСКА РЕКА”, ПЕТА категория, имот № 063031 /шестдесет и три хиляди тридесет и първи/ при граници: имот № 063215, №000196, №063030 , като не получи реален дял в натура , а да получи парично  уравнение на дела й в размер на сумата от 600 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………