Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                           № 99 / 10.6.2015 г.

 

                                       град Карнобат,10.06.2015 година

 

                                      В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в закритото си заседание

на десети юни  през две хиляди и петнадесета година,в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

 

при секретаря Веска ХРИСТОВА  и в присъствието на  прокурора.........., като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ Ч.ГР.Д. № 469 по описа за 2015 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.531 от ГПК и чл.29 и чл.34 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество,във връзка с чл.62,ал.6,т.4 от Закона за кредитните институции и чл.133,ал.5,т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,във връзка с чл.35,ал.6,т.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Съдът е сезиран с искане на  директора на ТД-град Бургас на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество  за разкриване на банкова тайна от всички банки,намиращи се на територията на Република България,а именно : ”Уникредит Булбанк”АД, ”Банка ДСК”АД, ,”Обединена Българска Банка”АД, ”Юробанк и Еф Джи”АД, , ”Райфайзенбанк /България/”ЕАД, ”Сосиете Женерал Експресбанк”АД, ”Алианц Банк България” АД,”Банка Пиреос България” АД,”МКБ Юнионбанк” АД,”ПИБ” АД,”СИБАНК” АД,”Креди Агрикол България” ЕАД,”БАКБ” АД,”ПроКредит Банк /България/” АД,”ТБ Инвестбанк” АД,”Корпоративна търговска банка” АД,”Търговска Банка Д”АД,”ЦКБ” АД,”Българска банка за развитие” АД,”Общинска банка „АД,”Ти Би Ай Банк” АД,”ЧПБ Тексим” АД,”Токуда Банк” АД,”Интернешънъл Асет Банк” АД,”Ситибанк Н.А.”-клон София,”БНП Париба С.А.”-клон София,”Алфа Банка”-клон България,”ИНГ Банк Н.В.”-клон София,”Иш Банк ГмбХ”-клон София,”Те-Дже Зираат Банкъсъ”-клон София,относно следното : 1.сведения за наличието на банкови сметки,информация за датата на откриване и закриване на банковата сметка;вид валута;вид на сметката;основанието за откриване на банковата сметка;клонът,където е открита;движението на средствата по сметката;наличностите по сметката/салда по дати/;заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие-искане за разкриване на сметка;пълномощни;спесимен на подписи;лична карта;решение на съда ; удостоверение за актуално състояние ; Булстат ;учредителен договор или устав ; вносни бележки ;платежни нареждания ;/разписки за внесени и изтеглени суми,както и други налични документи ; 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване;клонът,където е нает; справка за лицата,ползвали трезора и датите на ползване ; 3.Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване;размера на кредита;обезпечение на кредита-неговият вид и стойност;редовност на погасяване на кредита;размера на месечната погасителна вноска;копия от вносните бележки ; платежни нареждания ; срок и условия на отпускане ; вид и цел на кредита ; кредитите,по които проверяваното лице е пор ъчител или ипотекарен длъжник ; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит,договорни ипотеки,нотариални актове,строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,както и счетоводни баланси,отчет за приходите и разходите и други налични документи,съдържащи се в съответното досие и от „Централен депозитар” АД-информацията,относно всички сделки с ценни книжа,както и информация за притежаваните ценни книжа,включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,по отношение на В.П.С., ЕГН-**********,***,във връзка с образувано наказателно производство по чл.249,ал.1 от НК,което престъпление попада в кръга на посочените в чл.22,ал.1,т.7 от Закона за отнемане в полза на държавата  на незаконно придобито  имущество /ЗОПДНПИ/.

Съобразно нормата на чл.62,ал.7 от Закона за кредитните институции районният съдия се произнася по искането по реда на чл.62,ал. 6 от същия закон с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му и определя периода, за който се отнасят сведенията по ал.1,като решението на съда не подлежи на обжалване.

Видно от материалите по делото,във връзка с постъпило с вх.№ УВ-768/27.05.2015 година от Окръжна прокуратура-град Пловдив, в Териториална дирекция-град Бургас при КОНПИ-град Бургас,е образувана проверка № УВ-768-2/03.06.2015 година срещу В.П.С., ЕГН-**********,***. Съгласно уведомлението Окръжна прокуратура е внесла срещу същото лице обвинение за извършено престъпление по чл.249,ал.1 от НК,което попада в обхвата на чл.22,ал.1,т.7 от ЗОПДНПИ.

Искането за разкриване на банкова тайна и тайната по ЗППЦК на посочените по-горе правни основания може да бъде отправяно от директора на ТД Бургас до съда след започване на проверката по чл.21,ал.1 от ЗОПДНПИ.В случая с протокол № ТД03-БС/УВ-3523/03.06.2015 година,директорът на ТД Бургас  на КОНПИ е разпоредил извършване на проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество,за придобиването на което не е установен законен източник. Съгласно чл.27,ал.3 от ЗОПДНПИ,проверката обхваща период от 10 години назад,считано от датата на започването й,което в конкретния случай означава,че периода е от 03.06.2005 година до 03.06.2015 година.

Съгласно чл.28 от ЗОПДНПИ органите на комисията следва да проверят имуществото на лицето,правното основание за придобиването му,неговата пазарна стойност,преобразуването на имуществото,както и други обстоятелства,които имат значение за изясняване произхода на имуществото,начина на придобиването и на преобразуването му.Обхватът на проверката съгласно разпоредбата на чл.63 от ЗОПДНПИ включва личното имущество на проверяваното лице,имуществото,придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство,имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице,независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения,имуществото на лицето,с което проверяваното лице е във фактическо съжителство,с оглед презумцията на чл.63 от ЗОПДНПИ,както и имуществото ,което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице,ако лицата,които управляват или контролират юридическото лице,са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат,че имуществото е незаконно придобито,както и незаконно придобито имущество от лице,което е контролирано  от проверяваното лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно,с оглед презумцията на чл.66 от ЗОПДНПИ.

Разпоредбата на §1,т.1 от ДР на ЗОПДНПИ определя,че”имущество” е пари,активи от всякакъв вид-материални или нематериални,движими или недвижими вещи или ограничени вещни права,а съгласно тази на чл.68 от

ЗОПДНПИ „До доказване на противното,за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези,намерени у него,в жилището му или в други собствени или наети от него помещения,превозни средства,каси или сейфове”.

Следователно в случая е налице изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и разкриване банковата тайна в смисъла на гореизложеното.

 И тъй-като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна,съдът счита,че такова разрешение следва да бъде дадено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 62,ал.7,във връзка с ал. 6,т.1 от Закона за кредитните  институции,съдът

 

                              

                                       Р   Е   Ш   И   :

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна от всички банки, намиращи се на територията на Република България,а именно : ”Уникредит Булбанк”АД, ”Банка ДСК”АД, ,”Обединена Българска Банка”АД, ”Юробанк и Еф Джи”АД, , ”Райфайзенбанк /България/”ЕАД, ”Сосиете Женерал Експресбанк”АД, ”Алианц Банк България” АД,”Банка Пиреос България” АД,”МКБ Юнионбанк” АД,”ПИБ” АД,”СИБАНК” АД,”Креди Агрикол България” ЕАД,”БАКБ” АД,”ПроКредит Банк /България/” АД,”ТБ Инвестбанк” АД,”Корпоративна търговска банка” АД,”Търговска Банка Д”АД,”ЦКБ” АД,”Българска банка за развитие” АД,”Общинска банка „АД,”Ти Би Ай Банк” АД,”ЧПБ Тексим” АД,”Токуда Банк” АД,”Интернешънъл Асет Банк” АД,”Ситибанк Н.А.”-клон София,”БНП Париба С.А.”-клон София,”Алфа Банка”-клон България,”ИНГ Банк Н.В.”-клон София,”Иш Банк ГмбХ”-клон София,”Те-Дже Зираат Банкъсъ”-клон София, ,относно следното : 1.сведения за наличието на банкови сметки,информация за датата на откриване и закриване на банковата сметка;вид валута;вид на сметката;основанието за откриване на банковата сметка;клонът,където е открита;движението на средствата по сметката;наличностите по сметката/салда по дати/;заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие-искане за разкриване на сметка;пълномощни;спесимен на подписи;лична карта;решение на съда ; удостоверение за актуално състояние ; Булстат ;учредителен договор или устав ; вносни бележки ;платежни нареждания ;/разписки за внесени и изтеглени суми,както и други налични документи ; 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване;клонът,където е нает; справка за лицата,ползвали трезора и датите на ползване ; 3.Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване;размера на кредита;обезпечение на кредита-неговият вид и стойност;редовност на погасяване на кредита;размера на месечната погасителна вноска;копия от вносните бележки ; платежни нареждания ; срок и условия на отпускане ; вид и цел на кредита ; кредитите,по които проверяваното лице е пор ъчител или ипотекарен длъжник ; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит,договорни ипотеки,нотариални актове,строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,както и счетоводни баланси,отчет за приходите и разходите и други налични документи,съдържащи се в съответното досие и от „Централен депозитар” АД-информацията,относно всички сделки с ценни книжа,както и информация за притежаваните ценни книжа,включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,по отношение на В.П.С., ЕГН-**********,***,за периода от 03.06.2005 година до 03.06.2015 година.

    Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и/или/протестиране.

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :