РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1074/2014

Облигационни искове

В.С.Я.

М.Я.Я.,
Т.С.Я.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 10.6.2015г.

2

ЧГД No 415/2015

Други ЧГД

К.С.С.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 10.6.2015г.
Карнобатски районен съд О П Р Е Д Е Л И : НА основание чл. 130 ал.3 от СК разрешава на молителя респ. молителката непълнолетната К. С.С. с ЕГН **********, действаща със съгласието на законния си представител и родител - своята майка К. Михайлова С. с ЕГН **********, двете с настоящ адрес *** да извърши действия на разпореждане, респ. да участва в извършването на доброволна делба на земеделски земи , които тя притежава в съсобственост с други трети лица, а именно: НИВА с площ от 22.298дка /двадесет и два декара двеста деветдесет и осем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048003 /четиридесет и осем хиляди и трети/ при граници: имот № 048010, №000097, №048001, № 048002, №000093; НИВА с площ от 20.047дка /двадесет декара четиридесет и седем квадратни метри/, в местността „ЧАУШЕВОТО”, ЧЕТВЪРТА категория, имот № 048002 /четиридесет и осем хиляди и втори/ при граници: имот № 048003, №048001, №000092, №000093 и НИВА с площ от 0.367дка /триста шестдесет и седем квадратни метри/, в местността „ПАЗАРСКА РЕКА”, ПЕТА категория, имот № 063031 /шестдесет и три хиляди тридесет и първи/ при граници: имот № 063215, №000196, №063030 , като не получи реален дял в натура , а да получи парично уравнение на дела й в размер на сумата от 600 лв.
В законна сила от 10.6.2015г.

3

ЧГД No 469/2015

Други ЧГД

ТД БУРГАС НА КОНПИ

В.П.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна от всички банки, намиращи се на територията на Република България,а именно : ”Уникредит Булбанк”АД, ”Банка ДСК”АД, ,”Обединена Българска Банка”АД, ”Юробанк и Еф Джи”АД, , ”Райфайзенбанк /България/”ЕАД, ”Сосиете Женерал Експресбанк”АД, ”Алианц Банк България” АД,”Банка Пиреос България” АД,”МКБ Юнионбанк” АД,”ПИБ” АД,”СИБАНК” АД,”Креди Агрикол България” ЕАД,”БАКБ” АД,”ПроКредит Банк /България/” АД,”ТБ Инвестбанк” АД,”Корпоративна търговска банка” АД,”Търговска Банка Д”АД,”ЦКБ” АД,”Българска банка за развитие” АД,”Общинска банка „АД,”Ти Би Ай Банк” АД,”ЧПБ Тексим” АД,”Токуда Банк” АД,”Интернешънъл Асет Банк” АД,”Ситибанк Н.А.”-клон София,”БНП Париба С.А.”-клон София,”Алфа Банка”-клон България,”ИНГ Банк Н.В.”-клон София,”Иш Банк ГмбХ”-клон София,”Те-Дже Зираат Банкъсъ”-клон София, ,относно следното : 1.сведения за наличието на банкови сметки,информация за датата на откриване и закриване на банковата сметка;вид валута;вид на сметката;основанието за откриване на банковата сметка;клонът,където е открита;движението на средствата по сметката;наличностите по сметката/салда по дати/;заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие-искане за разкриване на сметка;пълномощни;спесимен на подписи;лична карта;решение на съда ; удостоверение за актуално състояние ; Булстат ;учредителен договор или устав ; вносни бележки ;платежни нареждания ;/разписки за внесени и изтеглени суми,както и други налични документи ; 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване;клонът,където е нает; справка за лицата,ползвали трезора и датите на ползване ; 3.Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване;размера на кредита;обезпечение на кредита-неговият вид и стойност;редовност на погасяване на кредита;размера на месечната погасителна вноска;копия от вносните бележки ; платежни нареждания ; срок и условия на отпускане ; вид и цел на кредита ; кредитите,по които проверяваното лице е пор ъчител или ипотекарен длъжник ; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит,договорни ипотеки,нотариални актове,строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,както и счетоводни баланси,отчет за приходите и разходите и други налични документи,съдържащи се в съответното досие и от „Централен депозитар” АД-информацията,относно всички сделки с ценни книжа,както и информация за притежаваните ценни книжа,включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,по отношение на В.П.С., ЕГН-**********,***,за периода от 03.06.2005 година до 03.06.2015 година. Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и/или/протестиране. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 10.6.2015г.