РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 467/2015

Други ЧГД

ТД БУРГАС НА КОНПИ

М.Х.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 9.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна от всички банки, намиращи се на територията на Република България,а именно : ”Уникредит Булбанк”АД, ”Банка ДСК”АД, ,”Обединена Българска Банка”АД, ”Юробанк и Еф Джи”АД, , ”Райфайзенбанк /България/”ЕАД, ”Сосиете Женерал Експресбанк”АД, ”Алианц Банк България” АД,”Банка Пиреос България” АД,”МКБ Юнионбанк” АД,”ПИБ” АД,”СИБАНК” АД,”Креди Агрикол България” ЕАД,”БАКБ” АД,”ПроКредит Банк /България/” АД,”ТБ Инвестбанк” АД,”Корпоративна търговска банка” АД,”Търговска Банка Д”АД,”ЦКБ” АД,”Българска банка за развитие” АД,”Общинска банка „АД,”Ти Би Ай Банк” АД,”ЧПБ Тексим” АД,”Токуда Банк” АД,”Интернешънъл Асет Банк” АД,”Ситибанк Н.А.”-клон София,”БНП Париба С.А.”-клон София,”Алфа Банка”-клон България,”ИНГ Банк Н.В.”-клон София,”Иш Банк ГмбХ”-клон София,”Те-Дже Зираат Банкъсъ”-клон София, ,относно следното : 1.сведения за наличието на банкови сметки,информация за датата на откриване и закриване на банковата сметка;вид валута;вид на сметката;основанието за откриване на банковата сметка;клонът,където е открита;движението на средствата по сметката;наличностите по сметката/салда по дати/;заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие-искане за разкриване на сметка;пълномощни;спесимен на подписи;лична карта;решение на съда ; удостоверение за актуално състояние ; Булстат ;учредителен договор или устав ; вносни бележки ;платежни нареждания ;/разписки за внесени и изтеглени суми,както и други налични документи ; 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване;клонът,където е нает; справка за лицата,ползвали трезора и датите на ползване ; 3.Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване;размера на кредита;обезпечение на кредита-неговият вид и стойност;редовност на погасяване на кредита;размера на месечната погасителна вноска;копия от вносните бележки ; платежни нареждания ; срок и условия на отпускане ; вид и цел на кредита ; кредитите,по които проверяваното лице е пор ъчител или ипотекарен длъжник ; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит,договорни ипотеки,нотариални актове,строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,както и счетоводни баланси,отчет за приходите и разходите и други налични документи,съдържащи се в съответното досие и от „Централен депозитар” АД-информацията,относно всички сделки с ценни книжа,както и информация за притежаваните ценни книжа,включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,по отношение на М.Х.Г., ЕГН- **********,***,за периода от 03.06.2005 година до 03.06.2015 година. Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и/или/протестиране. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 9.6.2015г.

2

ЧНД No 142/2015

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

 

С.К.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 9.6.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения С.К.М.,ЕГН-**********,***,най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 130/2015 година и № 140/2015 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно-“пробация” със следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес *** Стефано за срок от седем месеца чрез явяване и подписване пред пробационен служител при периодичност два пъти седмично,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца и 150 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал. 2 от НК приспада от определеното най-тежко наказание на осъдения С.К.М.,ЕГН-**********,*** изтърпяното от същия наказание „пробация“, наложено му по НОХД № 130/2015 г. по описа на РС-Карнобат, считано от 30.4.2015 година до влизането в законна сила на настоящото определение, респективно до привеждането му в изпълнение.
С.К.М.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ