РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 712/2014

Облигационни искове

К.П.К.

Х.П.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 8.6.2015г.

2

Гражданско дело No 1084/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС

ЕТ П.Ж.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Областна дирекция на МВР - Бургас, БУЛСТАТ: 129009742, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 46, представлявана от К.К. против ET „П.Ж.“, ЕИК: 812036204, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска, ул. Гоце Делчев № 12, представляван от П.Т.Ж. искове да се приеме за установено между страните, че е налице следното вземане по договор № 1732/05.01.2009г. в размер: главница в размер на 40лв за месец ноември 2012г.; лихва в размер на 7.07 лева /седем лева и 07 стотинки/ за периода от 06.11.2012г. – 31.07.2014г; главница в размер на 40лв за месец декември 2012г.; лихва в размер на 6.73 лева /шест лева и 73 стотинки/ за периода от 06.12.2012г. – 31.07.2014г., главница в размер на 40лв за месец август 2013г.; лихва в размер на 4.02 лева /четири лева 02 стотинки/ за периода от 06.08.2013г. – 31.07.2014г., главница в размер на 40лв за месец септември 2013г., лихва в размер на 3.67 лева /три лева и 67 стотинки/ за периода от 06.09.2013г. – 31.07.2014г.; главница в размер на 32лв за месец октомври 2013г., лихва в размер на 3.34 лева /три лева и 34 стотинки/ за периода от 06.10.2013г. – 31.07.2014г,като ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1084/2014г. по описа на КРС за сумата над 32лв. до пълния предявен размер от 40лв., представляваща главница за месец октомври 2013г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Бургас, Код по БУЛСТАТ: 129009742, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 46, представлявана от К.К. да заплати на ET „П.Ж.“, ЕИК: 812036204, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска, ул. Гоце Делчев № 12, представляван от П.Т.Ж. сумата от 300лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Областна дирекция на МВР - Бургас, Код по БУЛСТАТ: 129009742, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 46, представлявана от К.К. за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

3

Гражданско дело No 25/2015

Облигационни искове

РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ ЕООД

Я.Н.Я.,
БАНКА ДСК ЕАД

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.6.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Я.Н.Я. и по отношение на Банка ДСК ЕАД , че следните недвижими имоти , а именно : 1. поземлен имот – нива с площ от 29, 100 дка , трета категория , находяща се в м. Баш Бунар и представляваща имот № 023004 в землището на село Сан Стефано , Община Карнобат, 2. поземлен имот – нива с площ от 13, 234 дка , трета категория , находящ се в м. Лъга , съставляващ поземлен имот № 164007 по плана за земеразделяне на землището на село Мерданя , Община Лясковец, обл. Велико Търново , 3. поземлен имот – нива с площ от 33, 334 дка , трета категория находящ се в м. Могилата , с идентификатор 17782.6.76 , стар идентификатор 006076 , находящ се в землището на село Граничар, Община Шабла , обл. Добрич и 4. поземлен имот – нива с площ от 17, 554 дка , трета категория , находящ се в м. Ново бърдо , съставляващ поземлен имот № 057008 по плана за земеразделяне на землището на село Бела Рада , Община Видин , върху които поземлени имоти е насочено принудителното изпълнение по изпълнително дело № 2012804040401112 по описа на ЧСИ рег. № 804 на КЧСИ не принадлежат на първия ответник Я.Н.Я. , длъжник по същото изп. дело
В законна сила от 8.6.2015г.