РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.6.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 96/2015

Чл.19 ЗГР

Р.Н.К.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 4.6.2015г.

2

НОХД No 197/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Р.Д.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 4.6.2015г.
Р.Д.Х.
На осн.чл. 343 б, ал.1, чл. 55, ал. 1, т.2, буква“Б“ от НК на обв.Р. Д. Х. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, вкл.сл. проб.и мерки: - задълж.регистрация по наст.адрес: за срок от 3г. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3г. - 300ч. безв. труд в полза на общ. годишно с продължителност 3 поредни години.. На осн.чл.343в ал.2 от НК.,л. 55, ал. 1, т.2, буква“Б“ от НК на обв.Р. Д. Х. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, вкл.сл. проб.и мерки: - задълж.регистрация по наст.адрес: за срок от 1г. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 г. - 300ч. безв. труд в полза на общ. годишно с продължителност 3 поредни години.. На основание чл.23 ал.1 от НК се определя общо наказание ПРОБАЦИЯ, включващо сл.проб. мерки: - задълж.регистрация по наст.адрес: за срок от 3г. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3г. - 300ч. безв. труд в полза на общ. годишно с продължителност 3 поредни години..
В законна сила от 4.6.2015г.