П Р О Т О К О Л

 

02.06.2015 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На втори юни две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1.....................................

                              2.....................................

 

Секретар ……………………Д.Е.................................................

Прокурор...............................П.И...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...........

Наказателно общ характер дело номер….198......по описа за… 2015…година

На именното повикване в ..........................12,45............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.А., редовно призован се явява лично, заедно с назначеният си служебен защитник адв. Р..

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът  И..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.А.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

Д.В.А., ЕГН-**********,***, ***, постоянен адрес ***.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи на състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.А.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия служебен защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Р.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.А.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

         П.  И. - прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

         ОБВИНЯЕМ:

         Д.В.А., ЕГН-**********,***, ***, постоянен адрес ***.

         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

         Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

         Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

 Спазвайки изискванията на чл.381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

         1. Д.В.А. се признава за виновен за това, че на 25.05.2015 г. в дом находящ се в гр.Сунгурларе на ул. „Изгрев“ 31, Бургаска област държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 144 (сто четиридесет и четири) кутии цигари марка „MARBLE“ на стойност 1080.00 (хиляда и осемдесет) лева и 10 бр. къса цигари марка „MARBLE“ на стойност 3.75 (три лева и седемдесет и пет стотинки), всички на обща стойност 1083.75 (хиляда осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки), когато такъв се изисква по Закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл.2 „На облагане с акциз подлежат:“, т.2 „тютюневи изделия“, чл.4, т.7 „Бандерол“ е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка. , чл.11, ал.1, „Цигари са:“ т.1 „ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл.10“ и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл.28, ал.1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25.“, вр. чл. 25, ал.1 „Тютюневи изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване“, вр. ал.2 „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз“, параграф 1 от Допълнителните разпоредби (Нов – ДВ, бр. 33 от 2000 г.) По смисъла на закона: т.4 (доп.- ДВ, бр. 57 от 2004 г.) „Тютюневи изделия“ са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн: буква а) цигара – цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); буква б) цигара с филтър -  цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; като случая не е маловажен.

         - престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

         - престъпление по чл. 234, ал. 1, от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ, параграф 1, т.4, букви „а“ и „б“ от Допълнителните  разпоредби на ЗТТИ.

2. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Д.В.А. се определя наказание   ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1100 лв.

3. На основание чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението 2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм  следва да се отнеме в полза на държавата.

4. Веществени доказателства – 2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм,които се намират на съхранение при домакина в РУП Сунгурларе.

         5. Разноски по делото - 111.36 лв., които обвиняемият ще възстанови в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.    

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР П.И.:……………………………………….

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

                                         адв. Р.: ……………………………………

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Д.В.А. :……………………

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Д.В.А. се признава за виновен за това, че на 25.05.2015 г. в дом находящ се в гр.Сунгурларе на ул. „Изгрев“ 31, Бургаска област държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 144 (сто четиридесет и четири) кутии цигари марка „MARBLE“ на стойност 1080.00 (хиляда и осемдесет) лева и 10 бр. къса цигари марка „MARBLE“ на стойност 3.75 (три лева и седемдесет и пет стотинки), всички на обща стойност 1083.75 (хиляда осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки), когато такъв се изисква по Закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл.2 „На облагане с акциз подлежат:“, т.2 „тютюневи изделия“, чл.4, т.7 „Бандерол“ е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка. , чл.11, ал.1, „Цигари са:“ т.1 „ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл.10“ и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл.28, ал.1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25.“, вр. чл. 25, ал.1 „Тютюневи изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване“, вр. ал.2 „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз“, параграф 1 от Допълнителните разпоредби (Нов – ДВ, бр. 33 от 2000 г.) По смисъла на закона: т.4 (доп.- ДВ, бр. 57 от 2004 г.) „Тютюневи изделия“ са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн: буква а) цигара – цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); буква б) цигара с филтър -  цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; като случая не е маловажен.

         - престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл.

         - престъпление по чл. 234, ал. 1, от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ, параграф 1, т.4, букви „а“ и „б“ от Допълнителните  разпоредби на ЗТТИ.

2. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия Д.В.А. се определя наказание   ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1100 лв.

3. На основание чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението 2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм  следва да се отнеме в полза на държавата.

4. Веществени доказателства – 2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм,които се намират на съхранение при домакина в РУП Сунгурларе.

         5. Разноски по делото - 111.36 лв., които обвиняемият ще възстанови в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.    

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.А., ЕГН-**********, с постоянен адрес ***, да заплати направените по делото разноски в размер на 111,36 лева /сто и единадесет лева и 36 стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443 на ОД МВР Бургас, както и сумата от 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

        

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Д.В.А., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                           

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

След  постановяване на горепосоченото  определение, с което бе   отменена наложената на  обвиняемия Д.В.А., ЕГН-********** МНО „ПОДПИСКА, съдът намира че следва да се произнесе с нарочно  определение и за приложението на чл. 53 от НК  по отношение  на държаните от същия обвиняем акцизни стоки -  2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм, които се намират на съхранение при домакина в РУП Сунгурларе.

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г-н съдия, считам, че веществените доказателства по делото –  2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм, следва да бъдат отнети в полза на Държавата.

         АДВ. Р.: По отношение на веществените доказателства,   посочено в споразумението считам, че са налице основанията на разпоредбата на чл. 53, ал. 1, буква „б” от НК.

Съдът намира, че на  основание чл. 53,  ал. 1, буква „б” от НК следва да се отнемат  в полза на Държавата вещите – горепосочените  -  2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм, които са послужили за извършване на престъплението и които се намират на съхранение при домакина в РУП Сунгурларе.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

НА ОСНОВАНИЕ чл. 234 ал. 3 , във връзка с чл. 53,  ал. 1, буква „б” от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата – 2595 къса цигари марка“Marble“ 80 мм, които се намират на съхранение при домакина в РУП Сунгурларе.

НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 198/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 13.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: