Р Е Ш Е Н И Е 57/2.6.2015г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На втори юни                                      две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                             

                     Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар : Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова НАХД №137 по описа на съда за 2015година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

         Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на Г.Г.Я. ***  от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.345 от НК.

            В съдебно заседание подсъдимият не оспорва постановлението на КРП, признава се за виновен, тъй като е поставил регистрационни табели, издадени за друго МПС, но го е направил поради незнание на факта, че същото представлява престъпление, поради което желае да бъде признат за невиновен.

            Районна прокуратура – Карнобат не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Г.Г.Я. с ЕГН ********** е роден на ***г.в с.Черница, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, пенсионер, с местоживеене ***.

На 15. 01. 2015 г. около 15. 30 часа на улица в с. Черница, служители на РУП Сунгурларе са извършват проверка на паркиран на тротоара пред частен дом, лек автомобил ВАЗ 2101, с поставени регистрационни табели № В8480КС. При извършеният външен оглед констатират, че от задната регистрационна табела на лекия автомобил липсва секретният болт и същият е поставен на предната табела. Уведомяват оперативния дежурен и местопроизшествието е било посетено от дежурен разследващ полицай , който съставя протокол за оглед, иззети са регистрационните табели и свидетелство за регистрация част II за лек автомобил В8480КС, собственост на Иван Я. Великов от гр. Вълчидол.

При извършена проверка се установява, че автомобилът пред дома на свидетеля Димитров е марка ВАЗ модел 2101 и с номер на рама №21012316893. Същият е с прекратена регистрация от 15. 11. 2013 г., като собственика му свидетеля Ботю Иванов Рачев е попълнил декларация, че ще бъде съхраняван в личен имот.

От разпита на свидетеля Ботю Рачев се установява, че автомобилът е снет от отчет на 15. 11. 2013 г. и известно време е бил съхраняван в двора му, но след постъпили запитвания от много хора се е съгласил да го продаде за скрап за сумата от 350 лева. Този автомобил е закупен от св. Пернаев, като в последствие е разменен с автомобил ВАЗ 2107, с варненска регистрация с подс. Г.Я.. Когато е докарал автомобила от  с. Черница с него е бил св. Ангел Иванов Митев, който по заръка на подс. Я. сваля регистрационните табели на автомобила ВАЗ 2107 и ги връща на подсъдимия.

Табели с рег.№ В8480КС, се водят на лек автомобил ВАЗ 2107 , собственост на Иван Я. Великов, като от 30. 05. 2011 г. е налице регистриран договор за продажба от собственик Ангелина Стоянова Георгиева. По-късно св.Георгиева продава на подс.Я. лекия автомобил без да сключват обаче договор в съответната форма.

При извършената техническа експертиза на регистрационните табели № В8480КС е установено, че същите са истински и отговарят на установените български държавни стандарти и са издадени от компетентните за това органи

Тъй като подс.Я. ползва лекия автомобил ВАЗ 2101 единствено, за да ходи до стопанисвания от него язовир, за да си помага при разнасянето на храната за рибата, през месец декември 2013г. решава да постави на него регистрационните табели от другия си лек автомобил с варненска регистрация, за стане ясно, че автомобилът се ползва и да не стане обект на кражба. Нарочно разменя предната и задна табела, за да покаже, че не са монтирани умишлено, а са сложени временно. През август 2014 г. поради здравословни проблеми преустановя личното ползване на автомобила и го е оставил на работника си св. Златев.

По доказателствата :

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните в досъдебното производство, както и от писмените доказателства по делото – справка за съдимост на обвиняемия, протоколи за разпит на обвиняемия и свидетели.   Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

            По правото :

С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подс.Я. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 345 НК, тъй като от неустановена дата през месец декември 2013 година  до  15. 01. 2015 година в района на с. Черница, област Бургас, си служил с контролни знаци–  два броя регистрационни табели за моторно превозно средство (предна и задна)  с № В 84 80 КС, монтирани на  лек автомобил ВАЗ 2101 с № на рама 21012316893, издадени за друго моторно превозно средство –  лек автомобил “ ВАЗ 2107” с № на рама ХТА210700G0173072.

Самото деяние не е резултатно, а е формално такова. С поставянето на предназначения за друго МПС номер на собствения си автомобил и придвижвайки се с него по републиканската пътна мрежа подс.Я. напрактика си е служил със съответния контролен знак, издаден за друго МПС, като с това деянието се счита довършено, без законът да изисква настъпването на някакъв вредоносен резултат.

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината пряк умисъл” по см. на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като той е съзнавал че процесният контролен знак е издадена за друго МПС

По отношение на наказанието :

За извършеното престъпление по чл.345 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до 1 година или глоба от сто до триста лева. Към момента на деянието подс.Я. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване на инкриминираното деяние.Т.е. Налице са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с относително по-ниска степен на обществена опасност от останалите от същия раздел – Общоопасни престъпления. С ниска степен на обществена опасност е и самият подсъдим, предвид зрялата му възраст, липсата на други предходни простъпки, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи. Предвид посочените обстоятелства и на основание чл.78а,ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор административно наказание “глоба” в размер на предвидения в закона минимум от 1000 (хиляда) лева.

По разноските и веществените доказателства :

Разноските по делото в размер на 26.12 лева следва да се възложат в тежест на подсъдимия на основание чл.189, ал.3 от НПК.

По аргумент от чл.10 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях веществените доказателства по делото - два броя регистрационни табели с № В8480 КС са собственост на държавата и следва да бъдат отнети в нейна полза, като след влизане на решението в сила да бъдат предадени на сектор „Пътна полиция” при МВР – Варна.

 След влизане в сила на решението вещественото доказателство Лек автомобил ВАЗ 2101 с № на рама 2316893, 1 бр. ключ за автомобила- които се намират на съхранение в РУП Сунгурларе следва да бъдат върнати на подсъдимия Г.Г.Я., а свидетелство за регистрация част II, за лек автомобил“ ВАЗ 2107”  В8480 КС да се върнат на Ангелина Стоянова Георгиева от с.Черница, област Бургас

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд - Карнобат

 

Р Е Ш И :

 

     ПРИЗНАВА Г.Г.Я. с ЕГН ********** е роден на ***г.в с.Черница, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно образование, с местоживеене *** за ВИНОВЕН в това, че от неустановена дата през месец декември 2013 година  до  15. 01. 2015 година в района на с. Черница, област Бургас, си служил с контролни знаци–  два броя регистрационни табели за моторно превозно средство (предна и задна)  с № В 84 80 КС, монтирани на  лек автомобил ВАЗ 2101 с № на рама 21012316893, издадени за друго моторно превозно средство –  лек автомобил “ВАЗ 2107” с № на рама ХТА210700G0173072,  поради което и на основание чл.345 НК  вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда  ) лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Г.Я., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер на 26.12 лева.

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - два броя регистрационни табели с № В8480 КС, като след влизане на решението в сила да бъдат предадени на сектор „Пътна полиция” при МВР –Варна.

След влизане в сила на решението вещественото доказателство Лек автомобил ВАЗ 2101 с № на рама 21012316893, 1 бр. ключ за автомобила- които се намират на съхранение в РУП Сунгурларе следва да бъдат върнати на подсъдимия Г.Г.Я., а свидетелство за регистрация част II, за лек автомобил“ ВАЗ 2107”  В8480 КС да се върне на Ангелина Стоянова Георгиева от с.Черница, област Бургас.

          Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :