О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 364 / 2.6.2015г.

град Карнобат

 

Карнобатски районен съд, граждански състав

на втори юни  две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:                                                                                  

                                                                                     Председател: Мариела Иванова

                                                                               

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д.№450 по описа на КРС за 2015година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН.

Образувано е по молба на К.В.Р. с ЕГН **********,  с която молителят прави писмено изявление за отказ от наследството на своята майка Петра Ч.Р. с ЕГН**********,***, починала на 24.05.2015г. и моли отказът му да бъде вписан в особената книга в Карнобатски районен съд.

Съдът, след като се запозна с молбата и приложените към нея писмени доказателства, приема за установено следното:

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено към прекратяване на правото на наследяване и пораждащо права за другите наследници - чл. 53 от ЗН, за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството.

Видно от представеното удостоверение за наследници 75/26.05.2015г на общ.Сунгурларе молителят като син на починалата на 24.05.2014г. Петра Ч.Р., се явява и наследник по закон същия. Лицето е живяло и починало в с.Подвис, където съгласно чл. 1 от ЗН, е мястото на откриване на наследството. Следователно, компетентен да се произнесе по молбата е именно Карнобатски районен съд.

Със смъртта на Петра Ч.Р. и откриване на наследството й за молителя възниква право на наследяване на имуществото на починалото лице в съответна, определена от Закон за наследството, част - чл. 5 - 10 от ЗН. Отказът от наследство не е ограничен със срок, поради което и към настоящия момент е валидно направен.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че са налице предпоставките за извършване на вписване на едностранното изявление на молителя за отказа му от наследството на Петра Ч.Р..

 Така мотивиран и на основание чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН, Карнобатски районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                                         

Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН водена в Карнобатски районен съд отказът на К.В.Р. с ЕГН ********** ***14 от наследството на Петра Ч.Р. с ЕГН**********,***, починала на 24.05.2015г.

Да се издаде исканото удостоверение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: