П Р О Т О К О Л

29.05.2015 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V състав

На двадесет и девети май две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор.......................Щ.П...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ......КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  194 по описа за 2015 година………..

На именното повикване в ......................12.40..….....................часа се явиха:

За районна прокуратура Карнобат прокурорът П..

          Обвиняемият М.М.М., редовно призована,  лично и с адв. П.П..

          Прокурорът П.: Да се даде ход на делото.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

          ОБВ. М.М.М.  Моля да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. П..

          Съдът                                                        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

     Снема самоличността на обвиняемия.

М.М.М. с ЕГН **********, ***

         Съдът разясни на страните правата  им по чл. 274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

         Прокурорът П.: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемият и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          Адв. П.: Г-н председател, с районния прокурор и обвиняемият постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         Обвиняемият  М.М.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ:

М.М.М. с ЕГН **********, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

АДВОКАТ П.Х.П. ***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият М.М.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: през периода 24.04.2013 г. – 13.05.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност и продължавано престъпление в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – един брой велосипед с помощни колела на стойност 92,00 лева; един брой строителна ръчна количка на стойност 32,00 лева; един брой метална врата от квадратен профил с размири 163х84 см. на стойност 96,00 лева; един брой кофпомпа с прилежащ към нея черен гумен маркуч на стойност 6,00 лева – всички вещи на обща стойност 226,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана”- град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

-на неустановена дата през периода 24.04.2013 г. – 25.04.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – един брой велосипед с помощни колела на стойност 92,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат,, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои,

      -на неустановена дата през периода 29.04.2013 г. – 30.04.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - един брой строителна ръчна количка на стойност 32,00 лева и един брой метална врата от квадратен профил с размири 163х84 см. на стойност 96,00 лева, всички вещи на обща стойност 128,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

     -на неустановена дата през периода 01.05.2013 г. – 13.05.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” №6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – един брой кофпомпа с прилежащ към нея черен гумен маркуч на стойност 6,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

2. Престъплението, посочено в т.1 е извършено от обвиняемия М.М.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.М.М. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

   На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия М.М.М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноски по делото- няма.

6. Имуществени вреди-  226.00 лв. - възстановени.

                      С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР Щ.П.:..................................................

 

 

 

 

          2. СЛ.ЗАЩИТНИК АДВ.П.П.: ..................................        

 

 

 

 

          3. ОБВИНЯЕМ  М.М.М.:……....…………

 

 

    Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

1. Обвиняемият М.М.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: през периода 24.04.2013 г. – 13.05.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност и продължавано престъпление в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – един брой велосипед с помощни колела на стойност 92,00 лева; един брой строителна ръчна количка на стойност 32,00 лева; един брой метална врата от квадратен профил с размири 163х84 см. на стойност 96,00 лева; един брой кофпомпа с прилежащ към нея черен гумен маркуч на стойност 6,00 лева – всички вещи на обща стойност 226,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана”- град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

-на неустановена дата през периода 24.04.2013 г. – 25.04.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – един брой велосипед с помощни колела на стойност 92,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат,, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои,

      -на неустановена дата през периода 29.04.2013 г. – 30.04.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” № 6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - един брой строителна ръчна количка на стойност 32,00 лева и един брой метална врата от квадратен профил с размири 163х84 см. на стойност 96,00 лева, всички вещи на обща стойност 128,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

     -на неустановена дата през периода 01.05.2013 г. – 13.05.2013 г. в град Карнобат, Бургаска област, ул. “Гурко” №6 от двора на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – един брой кофпомпа с прилежащ към нея черен гумен маркуч на стойност 6,00 лева от владението на собственика Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Света Ана” град Карнобат към Община Карнобат, представляван от Златина Димитрова П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

2. Престъплението, посочено в т.1 е извършено от обвиняемия М.М.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.М.М. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия М.М.М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноски по делото- няма.

6. Имуществени вреди-  226.00 лв. - възстановени.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на

влязла в законна сила присъда.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.50 часа.

 

 

                              

 СЕКРЕТАР:                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

     О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на М.М.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 07-283/2013 г. по описа на РУ  на МВР-Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                           

        

                                                       

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: