РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  27.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 871/2012

Делби

С.Н.Д.

В.А.М.,
Н.А.М.,
Т.Н.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.5.2015г.
Поставяне в дял по реда на чл. 353 от ГПК на земеделски земи и поименни компенсаторни бонове.

2

Гражданско дело No 321/2015

Облигационни искове

ИСЕН ООД

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 321/2015 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2015г.

3

НЧХД No 125/2015

НЧХД

М.М.М.

К.В.Г.,
М.М.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 27.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 125/2015 г. по описа на РС-Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, които не са присъствали в днешното съдебно заседание.

4

НОХД No 130/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

С.Г.И.,
М.М.М.,
С.К.М.,
Д.М.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 27.5.2015г.
ИЗВЪРШВА тълкуване по реда на чл. 414, ал.1, т.1 НПК, на определение № 39/24.04.2015 година по НОХД № 130/2015 г. по описа на КРС, като на страница 16 от протокола за одобряване на споразумението /л.26 гръб от делото/, при определяне режима на изтърпяване на наказанието на С.Г.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, Бургаска област, е допусната техническа грешка като е посочено: „На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия С.Г.И. първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор“, което следва да се чете: „На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия С.Г.И. първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор“.
С.Г.И.
М.М.М.
С.К.М.
Д.М.К.