РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 636/2014

Облигационни искове

С.С.Ч.

Д.В.А.,
Х.А.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 22.5.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените искове с правно основание чл.288 от ЗЗД във връзка с чл. 79 ал.1 от ЗЗД предявени от С.С.Ч. с ЕГН ********** *** чрез адвокат К.К.С. - САК с ЕГН ********** , БУЛСАТ ********** с рег. № от Единния адвокатски регистър 4700092610 и с адрес на кантора гр. София ул . Иван Денкоглу № 20 ет. 2 ап. 2 срещу Д.В.А. с ЕГН ********** и Х.А.А. с ЕГН ********** *** с които С.С.Ч. моли съда да постанови решение с което да осъди Д.В.А. и Х.А.А. да му заплатят всеки един от тях сумата от по на 1 000 лв. частично предявена от сумите от 9 000 лв. , представляващи възнаграждения по сключени между тях два договора за поръчка от дата 14.01.2012 година , ведно със законната лихва върху горепосочените главници , начиная от датата на предявяването на исковете в КРС до окончателното им изплащане като неоснователни и недоказани изцяло.

2

Гражданско дело No 1058/2014

Облигационни искове

Х.Р.А.,
Ф.Р.Ш.,
Г.С.Ш.,
Ф.Р.Ю.

С.В.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.5.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 233 от ГПК прекратява производството по гражданско делото № 1058/2014 г. и внася същото в архива.
В законна сила от 22.5.2015г.