РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 423/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Г.П.У.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 19.5.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Дирекция Социално подпомагане Карнобат срещу Г.П.У. с ЕГН ********** *** и с който ищецът Дирекция Социално подпомагане Карнобат моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника Г.П.У. с ЕГН ********** *** , че същият в качеството му на длъжник дължи на ищеца Дирекция Социално подпомагане Карнобат общата парична сума в размер на 4 130 лв. – главница , представляваща отпусната месечна помощ по чл. 7 ал.1 от ЗСПД за периода от месец февруари 2009 година до месец януари 2014 година , присъдена със заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 141 от 26.3.2014 година по ч. гр.д. № 227 / 2014 година по описа на Районен съд Карнобат , ведно със законовата лихва върху същата горепосочена главница начиная от 25.03.2014 година - датата на подаването на заявлението за издаването на съответната горепосочена заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК за горепосочената сума до окончателното изплащане на вземането – горепосочената главница, като неоснователен и недоказан изцяло

2

Гражданско дело No 233/2015

Развод и недейств. на брака

Д.С.С.

С.Г.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.5.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 233/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Настоящото определение на основание чл.275,ал.1,във връзка с чл.274, ал.1,т.1 от ГПК може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :