РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 417/2014

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

А.М.А.

АГРОШАНС КОМЕРС ЕООД ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 18.5.2015г.
1.ОСЪЖДА „Агрошанс комерс” ЕООД , ЕИК :102004265 , със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , Промишлена зона „Север „ , представлявано от управителя М.М.Г. с ЕГН ********* да заплати на А.М.А. с ЕГН **********, А. А. А. с ЕГН ********** , А. А. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка А.М.А. с ЕГН *********,*** с адрес за призоваване- гр.Силистра , ул.”Петър Вичев „ № 36а чрез процесуален представител – адвокат В. *** 312,00 лв./ тридесет и шест хиляди триста и дванадесет лева / , от която по 12 104,00 лв. / дванадесет хиляди сто и четири лева / за всеки един от тях , представляваща , след прихващане, на основание чл. 103 от ЗЗД , остатък от обезщетение за неимуществени вреди , изразяващи се в болки и страдания , причинени вследствие на настъпилата на 09.08-2013г. трудова злополука , довела до смъртта на наследодателя им А. А. А. с ЕГН **********,*** , ведно със законната лихва , начиная от 09.08-2013г. до окончателното й изплащане, на основание чл. 200, ал.1 от КТ, вр. чл. 201, ал.2 от КТ , вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД , като отхвърля иска в останалата му част до размер на главницата от 300 000,00 лв. или по на 100 000 ,00 лв. /сто хиляди лева / за всеки един от тях , представляваща обезщетение за неимуществени вреди , изразяващи се в болки и страдания , причинени вследствие на настъпилата на 09.08-2013г. трудова злополука , довела до смъртта на наследодателя им А. А. А. с ЕГН **********,***, както и за мораторна лихва върху главницата от 300 000,00 лв. /или по 100 000 ,00 лв. за всеки един от тях / в размер на 24 632.50 лв. /двадесет и четири хиляди шестстотин тридесет и два лева и 50 стотинки за периода : от 09.08-2013г. до 30.05-2014г. –завеждане на иска , като неоснователен . 2. ОСЪЖДА „Агрошанс комерс” ЕООД , ЕИК :102004265 , със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , Промишлена зона „Север „ , представлявано от управителя М.М.Г. с ЕГН ********* да заплати на А.М.А. с ЕГН **********, А. А. А. с ЕГН ********** , А. А. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка А.М.А. с ЕГН *********,*** с адрес за призоваване- гр.Силистра , ул.”Петър Вичев „ № 36а чрез процесуален представител – адвокат В. ***, направените разноски по производството за един адвокат , съразмерно уважената част на иска – в размер на 300,00 лв. / триста лева / . 3. ОСЪЖДА А.М.А. с ЕГН **********, А. А. А. с ЕГН ********** , А. А. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка А.М.А. с ЕГН *********,*** с адрес за призоваване- гр.Силистра , ул.”Петър Вичев „ № 36а чрез процесуален представител – адвокат В. *** да заплатят на „Агрошанс комерс” ЕООД , ЕИК :102004265 , със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , Промишлена зона „Север „ , представлявано от управителя М.М.Г. с ЕГН ********* направените разноски съразмерно с отхвърлената част на иска в размер на 1868 .00лв. /хиляда осемстотин шестдесет и осем лева / . 4. ОСЪЖДА А.М.А. с ЕГН **********, А. А. А. с ЕГН ********** , А. А. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка А.М.А. с ЕГН *********,*** с адрес за призоваване- гр.Силистра , ул.”Петър Вичев „ № 36а чрез процесуален представител – адвокат В. *** да заплатят на „Агрошанс комерс” ЕООД , ЕИК :102004265 , със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , Промишлена зона „Север „ , представлявано от управителя М.М.Г. с ЕГН ********* възнаграждение за адвокат в размер на 500 лв./петстотин лева / съразмерно с отхвърлената част от иска , като в останалата част до размер на 17280 лв./седемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева / оставя искането без уважение , поради прекомерност . 5. ОСЪЖДА „Агрошанс комерс” ЕООД , ЕИК :102004265 , със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , Промишлена зона „Север „ , представлявано от управителя М.М.Г. с ЕГН ********* да заплати на Карнобатски районен съд държавна такса в размер на 1452,48 лв. / хиляда четиристотин петдесет и два лева и 48 стотинки / , както и да заплати държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер по 5.00 лв. / пет лева / .

2

АНД No 33/2015

По ЗД по пътищата

И.К.Х.

РУП КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.5.2015г.
НП-изменено

3

АНД No 53/2015

Административни дела

ФОРМУЛА - 2 - ЕООД ГРАД КАРНОБАТ

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.5.2015г.
НП-отменено

4

АНД No 57/2015

Административни дела

ФОРМУЛА - 2 - ЕООД ГРАД КАРНОБАТ

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.5.2015г.
НП-отменено

5

НОХД No 150/2015

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

В.И.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 18.5.2015г.
На основание чл. 207, ал. 1 от НК, чл. 54 от НК на обвиняемия В.И.К. се определя наказание глоба в размер на 300.00 лв.
В.И.К.
На основание чл. 207, ал. 1 от НК, чл. 54 от НК на обвиняемия В.И.К. се определя наказание глоба в размер на 300.00 лв.
В законна сила от 18.5.2015г.