РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 11/2015

По ЗД по пътищата

Г.В.И.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.5.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0282-000549 от 25.11.2014г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на Г.В.И. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183, ал.2, т.11 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв., а на основание чл. 175,ал.1,т.5 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

2

АНД No 126/2015

Административни дела

БРАТЯ БЛЕЦОВИ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.5.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № № 02-02024622/20.01.2015 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-град Бургас,с което на „Братя Блецови” ООД,ЕИК : 102698430,със седалище и адрес на управление : Община-град Карнобат,Област Бургаска, град Карнобат, ул.”Димитър Благоев” № 31,представлявано от управителя на същото Х.А.Б.,ЕГН-**********,в качеството му на работодател по смисъла на § 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,е наложена имуществена санкция в размер на 2500(две хиляди и петстотин) лева на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.414,ал.3 от Кодекса на труда. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

3

АНД No 131/2015

Чл.78а НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

Д.К.Й.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 15.5.2015г.
Д.К.Й.
ПРИЗНАВА Д.К.Й. за ВИНОВЕН в това, че за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.– престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 15.5.2015г.

4

АНД No 133/2015

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

В.К.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.5.2015г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият В.К.М., ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 17.04.2015година около 21.40 часа в град Сунгурларе,по ул.”Славянска”, управлявал моторно превозно средство – мотопед „Keeway” без регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство,в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0454-000038/2015г. от 05.03.2015година на Началника на РУ на МВР- град Сунгурларе,влязло в законна сила на 27.03.2015година за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА В.К.М., ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В.К.М.
ПРИЗНАВА обвиняемият В.К.М., ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 17.04.2015година около 21.40 часа в град Сунгурларе,по ул.”Славянска”, управлявал моторно превозно средство – мотопед „Keeway” без регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство,в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0454-000038/2015г. от 05.03.2015година на Началника на РУ на МВР- град Сунгурларе,влязло в законна сила на 27.03.2015година за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 15.5.2015г.