РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1105/2014

Облигационни искове

ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО

С.Г.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът С.Г.М. с ЕГН ********** *** се задължава да заплати на ищеца ЗПК „Нива“ с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с. Сърнево, общ. Карнобат, обл. Бургас в срок до 31.08.2015 г. парична сума в размер на 1710.91 лв. /хиляда седемстотин и десет лева и 91 стотинки/, представляваща изплатена от ищеца рента по процесните договори за наем за стопанската 2013/2014 г., както и разноски по делото в размер на 337.50 лв. /триста тридесет и седем лева и 50 стотинки/.
В законна сила от 12.5.2015г.

2

Гражданско дело No 270/2015

Чл.19 ЗГР

Н.А.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 12.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 270 описа за 2015 година и ВРЪЩА молба на Н.А.А. ЕГН **********,***, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.

3

АНД No 23/2015

Административни дела

АГРОВИН ООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.5.2015г.
НП-отменено