РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 598/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

К.А.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.5.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА К.А.Х. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес в Чеша Република да заплати на Водоснабдяване и канализация ЕАД с ЕИК 812115210 , вписано в ТР , със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Ген. Владимир Вазов № 3 ет.4 , със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев – Изпълнителен Директор сумата от 113, 48 лв. представляваща стойността на начислени В и К услуги по реда на чл. 37 ал.1 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи за периода от 20.05.2013 година до 20.06.2013 година по издадена фактура № 0028748357 от 04.07.2013 година , която сума представлява обезщетение за причинени имуществени вреди произтичащи от установено незаконно присъединяване към водопроводните и канализационни системи на същото дружество за горепосочения период , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на предявяването на иска в КРС – 14.08.2014 година до окончателното й изплащане .

2

Гражданско дело No 151/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

П.Т.А.,
Д.А.А.

А.Д.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 8.5.2015г.

3

Гражданско дело No 151/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

П.Т.А.,
Д.А.А.

А.Д.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Заповед за защита от 8.5.2015г.

4

Гражданско дело No 244/2015

Чл.19 ЗГР

П.С.Ш.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.5.2015г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на П.С.Ш. с ЕГН ********** *** от „П.” на „Пънар”. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 8.5.2015г.

5

НОХД No 149/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.А.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.5.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.А.К., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
А.А.К.

6

НОХД No 149/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.А.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 8.5.2015г.
А.А.К.
На осн. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия А.А.К. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.
В законна сила от 8.5.2015г.