РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 550/2014

Делби

Р.Д.Д.,
Т.Д.Ж.,
Т.А.К.,
Д.К.Д.,
Й.Д.С.,
В.И.Д.,
И.Ж.Д.,
Н.П.Д.,
Е.Д.К.,
С.К.Ф.,
К.Д.К.,
К.Х.Д.,
Й.И.Д.

Н.П.Д.,
К.Д.К.,
И.Д.Я.,
Д.Д.Д.,
Р.К.К.,
С.Х.Х.,
Р.Х.З.,
Й.К.Н.,
Р.Д.Р.,
С.Г.М.,
Т.Г.С.,
Г.А.К.,
Т.А.К.,
Т.Ж.Д.,
И.К.Д.,
Д.К.П.,
С.К.Д.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 5.5.2015г.

2

Гражданско дело No 352/2015

Развод по взаимно съгласие

Е.Т.К.,
К.Г.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 5.5.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 352/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Настоящото определение на основание чл.275,ал.1,във връзка с чл.274, ал.1,т.1 от ГПК може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.

3

ЧНД No 128/2015

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.Х.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 5.5.2015г.
А.Х.А.
На основание чл.25,ал.1,във връзка с ал.3,във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения А.Х.А. най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 368/2014 година и по НОХД № 24/2015 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат в размер на седем месеца лишаване от свобода На основание чл.60,ал.1 и чл.61,т.2 от ЗИНЗС най-тежкото общо наказание в размер на седем месеца лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор. На основание чл.25,ал.3 от НК приспада от най-тежкото общо наказание в размер на седем месеца лишаване от свобода част от изтърпяното от осъдения А.Х.А. наказание „пробация” по НОХД № 24/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат,считано от 12.02.2015 година,като два дни „пробация” се зачитат за един ден „лишаване от свобода”.
В законна сила от 13.5.2015г.

4

НОХД No 143/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.Д.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 5.5.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Р.Д.Х., с ЕГН ********** МНО, а именно „ ПОДПИСКА”.
Р.Д.Х.

5

НОХД No 143/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.Д.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 5.5.2015г.
Р.Д.Х.
На осн. чл. 343, буква „в” ал.2, вр.ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обвиняемия Р.Д.Х. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА изразяваще се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице, но не по-малко от два пъти седмично.- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.- сто и двадесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
В законна сила от 5.5.2015г.

6

НОХД No 147/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Л.А.К.

Х.В.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 5.5.2015г.
На осн.чл.343 в, ал.2, вр. ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обв. Х.В.К. се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят сл. проб.мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред проб. служител с периодичност-два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/ година; - 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
Х.В.К.
На осн.чл.343 в, ал.2, вр. ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обв. Х.В.К. се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят сл. проб.мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред проб. служител с периодичност-два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/ година; - 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
В законна сила от 5.5.2015г.