Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№: 37 / 4.5.2015г. ,      гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                         наказателен състав

На осми април,                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Татяна Станчева

Членове:…....................................

Съдебни заседатели:…...............

Секретар: Г.М.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Татяна Станчева

Н.А.Х.дело № 434 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания, образувано по жалба на М.И.М., ЕГН-********** ***, срещу наказателно постановление № 14-0282-000490/01.10.2014г. на Началника на РУП-Карнобат, с което на основание чл. 315, ал.1 т.1 във вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховане, на жалбоподателя е наложено административно наказание -глоба в размер на 400,00 (четиристотин) лева за нарушение на 259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане.

В жалбата си М.И.М. твърди, че при издаването на акта за установяване на административно нарушение(АУАН) и наказателното постановление (НП) са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в АУАН-а не е посочена точно нарушената правна норма, което е довело до нарушаване правото му на защита. Посочва се също така, че през предходните години винаги и редовно е плащал задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Излага твърдения, че причината да не плати застраховката е обстоятелството, че през просрочения период  е бил в болница.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява лично и поддържа жалбата, като заявява, че на следващия ден е заплатил застраховката.

 Административно наказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 17.09.2014г. М.И.М. бил в гр.Карнобат и управлявал собствения си л.а. „Ситроен С 15D” с рег. № ***. Управляваният от жалбоподателя автомобил се движел по ул.”Граф Игнатиев”, в посока от бул.”Москва към ул.”Д.Благоев”. Автомобилът бил спрян за проверка от служители на РУП-Карнобат –св.Х.Е.Н. и св.И.Х.Д., които по това време били на работа. При проверката на документите, свидетелите установили, че  М.И.М. управлява автомобила си без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. За установеното нарушение, срещу нарушителя бил съставен АУАН № 536962 от 17.09.2014г. за нарушение на чл.259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане(КЗ) за това, че на посочената дата в гр.Карнобат по ул.”Граф Игнатиев”, в посока от бул.”Москва към ул.”Д.Благоев”, при извършена полицейска проверка е установено, че управлява л.а. „Ситроен С 15D” с рег. № ***, негова собственост  без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. 

Въз основа  на съставения АУАН, наказващият орган е издал атакуваното наказателно постановление № 14-0282-000490/01.10.2014г., с което за нарушение на чл.259, ал.1 т.1 от КЗ, на жалбоподателя, на основание чл.315, ал.1 във вр. чл.249, т.1от КЗ, е наложена глоба в минималния размер на 400 лв.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.259, ал.1 т.1 КЗ, а именно: като собственик на моторно превозно средство, което не е спряно от движение, не е сключил задължителна застраховка гражданска отговорност. Според чл.259, ал.1, т.1 от КЗ договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.

От представените от жалбоподателя доказателства, действително се установява, че в предходните години редовно е плащал посочената задължителна застраховка, както и обстоятелството, че на 28.08.2014г. е излязъл от болница.  Тези обстоятелства не го оневиняват и не може да се приложи разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗАНН за маловажност на случая. Нарушението на чл.259, ал.1 т.1 от КЗ е формално, на просто извършване, при което не е предвиден вредоносен резултат при осъществяването му, поради което не попада в приложното поле на понятието по чл. 93, т. 9 от НК. Отделно от това, процесното нарушение е типично за вида си и не разкрива по-ниска степен на опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с други нарушения от същия вид.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. АУАН-ът е съставен от Х. Е.Н. -мл.автоконтрольор при РУП-Карнобат, каквото е изискването на чл.320, ал.1 във вр. чл.315 ал.1 и ал.2 от КЗ, а за издаването на наказателното постановление началникът на РУП-Карнобат е надлежно упълномощен със заповед № з-593/04.02.2014г. от Директора на ОД МВР –Бургас, в съответствие с чл.320 ал.2 от КЗ.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0282-000490/01.10.2014г. на Началника на РУП-Карнобат, с което на М.И.М., ЕГН-********** ***, на основание чл. 315, ал.1 т.1 във вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение на 259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено, административно наказание -глоба в размер на 400,00 (четиристотин) лева, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

                                                                 

СЪДИЯ: