РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 434/2014

По ЗД по пътищата

М.И.М.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 4.5.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0282-000490/01.10.2014г. на Началника на РУП-Карнобат, с което на М.И.М., ЕГН-********** ***, на основание чл. 315, ал.1 т.1 във вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение на 259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено, административно наказание -глоба в размер на 400,00 (четиристотин) лева, като законосъобразно.

2

АНД No 29/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Г.М.Ч.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 4.5.2015г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 786 от 16.10.2014 год. на Директора на РДГ- Бургас в частта, с която на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.266, ал.1, чл.273, ал.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал.1 т.2 от Закона за горите, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 786 от 16.10.2014 год. на Директора на РДГ- Бургас в останалата част.