РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 290/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.С.Н.,
Я.А.С.,
Д.Ж.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 30.4.2015г.
М.С.Н.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда М.С.Н. на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор
Я.А.С.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28 вр. чл. 54 от НК осъжда Я.А.С. на ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
Д.Ж.Х.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК вр. чл. 54 от НК осъжда Д.Ж.Х. на ЕДНА ГОДИНА ЛИШВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66,ал.1 НК отлага изпълнението на така наложеното наказание в размер на една година за срок от ТРИ ГОДИНИ.

2

АНД No 43/2015

По ЗД по пътищата

С.Г.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 30.4.2015г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №15 -0454- 000003 от 30.01-2015г. на Румен Тодоров Тодоров- началник група към ОДМВР Бургас , РУ Сунгурларе , упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08-2012г. , с което на жалбоподателя С.Г. Кондев с ЕГН ********** от с.Славянци,с адрес за призоваване – гр.Бургас ,ул.Вардар „№1, вх.3 чрез адвокат К. С.К. *** , тел. 0888 619 202, 056- 843085 за допуснато нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание : на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП- глоба в размер на 2000,00 лв./две хиляди лева / илишаване от право да управлява МПС за срок 24 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

3

НЧХД No 54/2015

НЧХД

С.Н.С.

Н.С.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.4.2015г.
ОДОБРЯВА спогодба постигната между тъжителката С.Н.С., ЕГН-**********, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** представлявана от адв. К.Я.-*** и подсъдимия Н.С.П., ЕГН-**********, постоянен адрес: ***, представляван от адв. Т.Б. – АК-Бургас, по силата на която: Подсъдимият Н.С.П. се извинява на тъжителката С.Н.С., като занапред ще се въздържа от противоправни действия-насилие, обиди и други по отношение на частния тъжител С.Н.С.. Задължава се да спазва добрия тон и разбирателство с тъжителката и за в бъдеще ще се въздържа от такива действия. ОСЪЖДА Н.С.П., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** да заплати на С.Н.С., ЕГН-**********, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** сума в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинените от подсъдимия неимуществени вреди - за причинената й лека телесна повреда на 25.01.2015 г. в срок до 31.12.2015 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Н.С.П., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** да заплати на С.Н.С., ЕГН-**********, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** сума в размер на 500.00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди за престъплението – обида, осъществена на 24.01.2015 година в срок до 31.12.2015 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Н.С.П., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** да заплати на С.Н.С., ЕГН-**********, постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** сума в размер на 500.00 /петстотин/ лева, представляваща заплатени от нея разноски по делото за адвокатско възнаграждение в срок до 31.12.2015 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.3 НПК производството по НЧХД № 54/2015 година по описа на РС-Карнобат и внася делото в архив.
В законна сила от 30.4.2015г.

4

АНД No 62/2015

Чл.78а НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.Д.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 30.4.2015г.
М.Д.Д.
на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 30.4.2015г.

5

АНД No 62/2015

Чл.78а НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.Д.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия М.Д.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

6

НОХД No 139/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 30.4.2015г.
На основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.ІІ-ро т.1, предл.І-во НК, вр. чл.73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30 и чл.31, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия К.Ж.П. се определя наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
К.Ж.П.
В законна сила от 30.4.2015г.

7

НОХД No 139/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.4.2015г.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- 2,175 грама метамфетамин със съдържание на основно вещество-17 %, намиращи се на съхранение в РУ МВР-Карнобат, които ведно със заверен препис от ФИЗИКОХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА № 144/22.04.2015г.на БНТЛ - ОД МВР-Бургас, следва да бъдат предадени в ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ отдел „МРР- НОП”, с изключение на количеството, използвано за анализ и да бъдат унищожени по съответния ред. На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК, ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - 1 бр. кутийка с надпис Depakine Chromo 500 mg с намиращи се в нея празни полиетиленови пликчета «джъмпърчета», 1 бр. елекронна везна с надпис „Elektronic Balance“, намиращи се на съхранение в РУ на МВР - Карнобат, които следва да бъдат унищожени, като вещи с ниска стойност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници” и РУ МВР-Карнобат. След унищожаване на веществените доказателства, препис от протокола да се изпрати на РС-Карнобат за прилагане по делото. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия К.Ж.П. с ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ-189/2015г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
К.Ж.П.

8

НОХД No 140/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.С.З.,
С.К.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.4.2015г.
ОТМЕНЯ наложените на обвиняемите С.С.З. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** С.К.М. с ЕГН **********,***, с настоящ адрес:***, мерки за неотклонение – ПОДПИСКИ.
С.С.З.
С.К.М.

9

НОХД No 140/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.С.З.,
С.К.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 30.4.2015г.
С.С.З.
На осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. І-во, т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия С.С.З. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване на обвиняемия С.С.З. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА ,; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;- 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА
С.К.М.
На осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. І-во и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия С.К.М. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес в: с.Сан Стефано, Бургаска област С.К.М. с явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, ; -150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 30.4.2015г.