РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 552/2014

Облигационни искове

Р.Й.Г.

БУЛТРАНС-Т ЕООД

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 17.4.2015г.

2

ЧГД No 300/2015

Други ЧГД

Г.Т.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.4.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал. 3 от СК дава разрешение на Т.Ж.И. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** , действащ в качеството му на единствен родител и законен представител на малолетното дете Г.Т.И. , ЕГН **********, да изтегли сумата от 280 лева /двеста и осемдесет лева / от влоговата сметка на малолетното дете Г.Т.И. с ЕГН **********, открита в банка Обединена Българска банка АД – офис гр. Карнобат с № BG31UBBS80024028809340 с КОД на банката UBBS BGSF.
В законна сила от 17.4.2015г.

3

ЧНД No 113/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.АЙТОС,
П.Х.М.,
Д.К.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 17.4.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.243,ал.5,т.3 от НПК отменя като незаконосъобразно постановлението на Районна прокуратура-град Айтос от 09.02.2015 година,с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 06-214/2014 година по описа на РУ „Полиция”на МВР-град Айтос,преписка,входящ № 1334/2013 година по описа на Районна прокуратура-град Айтос,образувано против неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.309,ал.1 от НК,и връща делото на същата прокуратура за изпълнение дадените от съда по-горе в настоящото определение указания относно прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на основание чл.243,ал.6 от НПК може да се протестира от прокурора с частен протест и да се обжалва от пострадалия Д.К.К.,ЕГН-**********,***,и с адрес за призоваване : село Дрянковец,Община Айтос,Област Бургас,с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

4

НОХД No 122/2015

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.А.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 17.4.2015г.
Д.А.Х.
На осн. чл. 325, ал. 2, вр. чл. 325, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия Д.А.Х. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НКСЕ отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години.
В законна сила от 17.4.2015г.