РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 51/2015

По ЗД по пътищата

Д.П.С.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 9.4.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0282-000601 от 19.12.2014г. на началник РУП-Карнобат, с коeто на Д.П.С. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179, ал.2 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.