РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 150/2015

Развод по взаимно съгласие

К.Д.А.,
Я.Д.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 6.4.2015г.

В законна сила от 6.4.2015г.