РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 106/2015

По УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

М.А.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 3.4.2015г.
НП-потвърдено ПРИЗНАВА М.А.А. с ЕГН ********** , роден на 08.04-1972г. в гр.Сливен , българин, български гражданин , неженен , осъждан по НОХ дела , живущ *** , работи на частно , получава надник по 20 лв. на ден, не е регистриран в Бюро по труда –Карнобат ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на на 02.04-2015г. около 20.00 часа на ул.В. Априлов в гр.Карнобат пред дом № 6 лицето М.А.А. извършва непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като в явно нетрезво състояние отправя обидни думи , а именно :”майка ти да е...” към А.К.А., и я бута и тя пада на земята, което предизвиква възмущението на присъстващите граждани, поради което и на основание чл. 1, ал.1, т. 2 , във връзка с чл. 6, ал.1, б.”а” от УБДХ МУ НАЛАГА административно наказание – „ГЛОБА „ в размер на 100,00 лв. / сто лева /на основание чл. 1, ал.1, т.2 от Указ № 904 от 28.12.1963г. , изм. И доп . Дв.бр.93/25.11-2011г. , изм. Бр.53/27.06-2014г. за борба с дребното хулиганство. Препис от настоящото решение да се изпрати на РУП –Карнобат , за сведение . Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа , считано от днес, като при обжалване делото ще се разгледа в Бургаския окръжен съд на 08.04- 2015г. в 15.00 часа, за която дата наказаният и Районен прокурор –Карнобат , са уведомени. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
М.А.А.
В законна сила от 7.4.2015г.